Модул за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"

за специалностите към ФМИ, направления 4.5. Математика и 4.6 Информатика и КН

Професионално направление: 
Факултативно обучение
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
MIL010117
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Учител по информатика и информационни технологии

Насоченост, образователни цели

Модулът цели да подготви студенти,  обучаващи се в бакалавърските програми  от направления 4.5. Математика и 4.6 Информатика и КН,  така че да получат допълнително учителска правоспособност по информатика и информационни технологии. Учителската правоспособност се получава след като студентите успешно положат всички изпит, както в базисната си бакалавърска програма, така и предвидените по този модул.

Обучение

Студентите трябва да знаят и да могат да прилагат основните норамтивни документи, регламнетиращи организацията, учебното съдържание и методическото осигуряване на обучението по информатика и информационни технологии в прогиманзиална и гимназиална степени на българското училище. Ще могат да организират, ръководят и провеждат (в съдържателен и практически план) учебния процес по информатика и информационни технологии.

Професионални компетенции

Завършилите успешно  този  модул ще  притежават  зная, умеята и компетенции, свързани с дидактическото осигуряване на учебния потроцес  по  информатика и информационни технологии.

Професионална реализация

Завъшилите успешно базисното си обучение и този допълнителен модул ще могат да работят като учители по информатика и информационни технологии в прогимназиална и гимназиалния степени на училищното образование.

Учебен план