График за записване на новоприети студенти в ОКС "Бакалавър", прием 2021

Записването е на 21,22 и 23 юли 2021 г.

То се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

 1. Заплащане на семестриална такса (за специалностите, където се изисква такава) -  ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ /таксите се заплащат по банков път, като се носи платежното. 
  Семестриални такси:
  - За спец.Информатика, Информационни системи, Софтуерно инженерство и Компютърни науки е 450 лв. - държавна поръчка. Платено обучение – 2 716 лв.
  - За спец. Математика, Статистика, Математика и информатика /редовна и задочна форма/, Приложна математика - държавна поръчка не се заплащат такси.  
 2. Купуване на документи от книжарницата на ФМИ.
 3. Попълване на документите в шатрите, които ще бъдат поставени в двора на ФМИ.
 4. Записване в стая 221.
 5.  Зала 107 (тест по английски език) - тестът е задължителен, проверява всички езикови умения (без говорене) и се провежда онлайн. Може да се направи както в залата - така и  ДИСТАНЦИОННО. От него зависи в коя група ще бъде включен студентът. Тестът се активира след въвеждане на входящия номер на кандидатстудента за участие в класирането (петцифрен номер, под който кандидатът е записан в системата за класиране на СУ през 2021/2022 г.), като за парола служи ЕГН/ЛНЧ на новозаписания студент.

Потвърждаването за следващо класиране (ако има такова) ще става в каб. 221, задължително се носи оригиналтата диплома, която се оставя до окончателното записване на студента или отказ от класиране. Необходимо е да се попълни Декларация за участие в следващ етап от класирането.

Студентите трябва да носят:

 • 2 снимки паспортен формат; 
 • Лична карта или изрично пълномощно
 • Оригинал и задължително копие на дипломата за средно образование;
 • Квитанция за платена семестриална такса
 • Заявена електронна студентска карта на СУ.
  Студентите заявяват издаване на задължителна електронна студентска карта в Картовата система на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – cards.uni-sofia.bg, като за вход използват имейл адреса от регистрацията си в системата за кандидатстудентската кампания (КСК) и парола ЕГН.
  Заявените карти се заплащат чрез банков превод по сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ или чрез ePay/EasyPay. При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта.
  Видове карти в СУ.

Необходимите допълнителни документи за записване (студентска книжка, формуляр за записване на студенти, формуляр за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, не навършили 26 години) се закупуват от книжарницата на ФМИ. Формулярът за записване на студенти  и формуляр за здравно осигуряване може да се изтеглят, попълнят, разпечатат и депозират при записването.

Забележка отнасяща се за класиралите се кандидат-студенти: Незаписалите се и непотвърдили участието си в следващо класиране кандидат-студенти отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права.

За записването от сайта на СУ "Св. Кл. Охридски"