Информационни технологии

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI46I0201D / MI46I0202D / MI46I0203D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка