Информационно-технологични услуги и проекти

Maгистърската програма Информационно-технологични услуги и проекти включва поредица курсове, засягащи най-новите области на информационните технологии, насочени към изграждане на сложни и комплексни съвременни софтуерни и ИТ решения въз основа на най-новите архитектурни концепции.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII282113 Информатика
Магистърска програма: 
Информационно-технологични услуги и проекти
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Информационно-технологични услуги и проекти
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Калинка Калоянова

Насоченост, образователни цели

На основата на доброто познаване на категориите и елементите на информационните технологии като бази от данни и СУБД, софтуер, мидълуер, бизнес процеси и техники, студентите изучават концепциите и технологиите на архитектурата и ориентацията към услуги при бизнес процесите и при съвременните информационни технологии. Студентите развиват умения за разбиране на особените предизвикателства при управление на IT услуги и проекти, усвояват технологии и средства за планиране, организиране и контрол върху качеството на услугите и проектите с цел подобряване на продуктивността и на удовлетвотвореността на клиентите. Едновременно с това студентите изучават добри практики при организацията и разработката на софтуерни и ИТ приложения, придобиват знания и умения за анализиране и планиране на бизнес процеси, проектиране на сложни, гъвкави софтуерни системи с ориентация към услуги, умения за интегриране на процесите, управление на услугите, технологиите и проектите във фирмите, професионално отношение и отговорност при работа в екип, познаване на съответните стандарти.

Обучение

Програмата използва учебни материали на водещи организации като IBM, Oracle, PMI, BMC  (академични програми, софтуер и т.н.), както и курсове, учебни материали и добри практики от световно известни университети като Carnegie Mellon University, Boston University и др. 

Обучението на студентите в програмата е интензивно и включва усвояване на теоретични знания и придобиване на практически умения чрез работа по редица проекти – индивидуални или в екип. В няколко от курсовете на програмата се работи по реални проекти. Голяма част от обучението – лекции, упражнения, семинари, работа по реални проекти и стажантски практики, се извършва в сътрудничество с водещи ИТ фирми.

Това изисква студентите, които кандидатстват за програмата, да имат придобита бакалавърска степен по „Информатика“, „Компютърни науки“, „Информационни системи“, „Софтуерно инженерство“ или сходна специалност и поне една година стаж в някоя от посочените области. Всички кандидати за обучение (държавна поръчка или срещу заплащане) задължително трябва да са положили конкурсен изпит.

Професионални компетенции

След завършване на програмата студентите ще придобият базови знания и умения за: 

  • разбиране на съвременните ИТ архитектури, организационни структури и процеси; 
  • приложение на принципите управлението на услуги, базирано  на ITIL;
  • използване на специализирани инструменти за анализ, проектиране и разработка на софтуер;
  • използване на информацията за управление на съвременните организации;
  • управление на проекти.

Професионална реализация

Задълбочените интердисциплинарни познания, в комбинация с добрата практическа подготовка и придобитите индивидуални и екипни умения, ще позволят на студентите, завършили програмата, да заемат най-добри професионални позиции във водещи български и чужди ИТ фирми, както и в изследователски, научни и образователни организации. Придобиването на такива знания и умения ще им позволи и да заемат позоции на ръководители на различни нива в ИТ фирмите.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

проф. д-р Калинка Калоянова
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 594
е-mail: kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg