Информатика

Бакалавърска програма "Информатика" подготвя специалисти с фундаментални знания и практически умения в областта на информатиката.  В учебния й план са включени задължителни и избираеми дисциплини както от основните направления на информатиката:  компютърни науки (програмиране, структури от данни и алгоритми; компютърни архитектури; операционни системи; компютърни мрежи; изкуствен интелект; компютърна графика; системи за вземане на решения), информационни системи (бази от данни, проектиране и оценка на информационни системи, моделиране на бизнес процеси) и софтуерно инженерство (софтуерни методологии, стандарти и метрики; производителност, сигурност и безопасност на софтуера; хардуерни и софтуерни интерфейси), така и от основните направления на математиката и приложната математика (алгебра, геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, числени методи, теория на вероятностите и математическа статистика, изследване на операциите).  

Завършилите успешно тази програма могат да се реализират като: аналитични и приложни специалисти по математическо осигуряване на компютърни системи в софтуерни, телекомуникационни, инженерни, финансови и застрахователни институти и компании; специалисти по информационни и комуникационни технологии в държавната и общинската администрация; преподаватели във висши училища; приложни специалисти в областта на точните науки; научни работници и др.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
Информатика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по информатика

Насоченост, образователни цели

Специалността Информатика е както с приложна, така и с теоретична насоченост.Подготвят се специалисти с фундаментални знания и умения в областта на информатиката.

Обучение

Учебният план съдържа задължителни фундаментални дисциплини по информатика и по математика Включени са задължителни и избираеми дисциплини от основните направления на информатиката: програмиране; бази от данни; мрежи; хардуерни концепции, изкуствен интелект, интелигентни системи за вземане на решения; компютърна графика, информационни системи и софтуерни технологии. Застъпени са и основните направления на математиката и приложната математика - алгебра; геометрия; математически анализ; числени методи; диференциални уравнения; вероятности и статистика; изследване на операциите. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси, което да задълбочи познанията им в избрано направление - изкуствен интелект, информационни системи, информационни и комуникационни технологии, компютърна графика, компютърни мрежи и разпределени системи, софтуерни технологии, среди за програмиране, теоретично програмиране.

Професионални компетенции

Специалистите по Информатика имат теоретични знания и практически умения за изграждането на компютърни системи:

  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, процедурно програмиране, обектно-ориентирано програмиране, функционално програмиране, логическо програмиране, семантика на езиците за програмиране, компютърни архитектури и системи, компютърни мрежи и комуникации, операционни системи, бази от данни, компютъра графика, изкуствен интелект.
  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи.
  • Имат умения за програмиране на езици за процедурно, обектно-ориентирано, функционално и логическо програмиране, за проектиране и анализ на компютърни алгоритми, за проектиране на бази от данни и информационни системи; работа в Интернет и програмиране на Интернет приложения, мрежова сигурност.
  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи. Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират компютърни мрежи и системи.

 

Професионална реализация

Завършилите успешно бакалавърската програма са многопрофилни специалисти в основните направления на информатиката Те могат да прилагат знанията и уменията си в научни организации, във водещи фирми и в обществени организации. Тези специалисти имат необходимата подготовка за изграждане и поддръжка на компютърни системи и са необходими не само на софтуерните компании, но могат да намерят реализацията си и в много други организации, които са свързани с разработването на информационни системи – включително и правителствени организации, телекомуникационни компании, банково дело, застрахователно дело, транспорт, био-медицината, финансовите институции, здравеопазването и др. Могат да работят като аналитични и приложни специалисти по математическо осигуряване на компютърни системи, преподаватели във висши учебни заведения, приложни специалисти в областта на точните науки и др. Тези специалисти са едни от най-високо платените специалисти в света.

Учебен план