Изчислителна математика и математическо моделиране

По своите цели и съдържание предлаганата магистърска програма напълно съответства на Моделната магистърска програма по индустриална математика, създадена на базата на най-добрите практики в Европа, реализирани в последните 30 години след учредяване на Европейския консорциум за математика в индустрията (EКМИ). От 2011 г. ФМИ е член на ЕКМИ, а СУ е признат за един от университетите – партньори. На заседанието на Комитета по Образование на EКМИ, Милано, Италия, 30-31.07. 2011, СУ получи статут на кандидат–учебен център на ЕКМИ, а на заседанието си от 28.02.2014 г. Съветът на ЕКМИ даде на СУ статут на постоянен Учебен център на ЕКМИ. За произтичащите от това предимства за нашите магистри – участие в европейски летни школи и семинари по моделиране, обучение в други учебни центрове на ЕКМИ, получаване на сертификати – вижте информацията на уеб сайта на ФМИ, а също и на сайта на ЕКМИ, http://www.ecmi-indmath.org/.

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIA232113 Приложна математика
Магистърска програма: 
Изчислителна математика и математическо моделиране
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по приложна математика - Изчислителна математика и математическо моделиране
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
гл.ас.д-р Тихомир Иванов

Насоченост, образователни цели

Целта на магистърската програма е да се изградят професионалисти в областите:

  • теория на апроксимациите и числените методи,
  • приложения на математиката в естествените науки и техниката,
  • математическо моделиране на реални процеси.

Те ще са готови за научна и приложна работа в междудисциплинарни изследователски колективи и ще бъдат добре обучени за използване на съвременни високопроизводителни изчислителни ресурси (суперкомпютри, Грид клъстери).

Обучение

В зависимост от избраната учебна програма студентите могат да се специализират в следните направления:

  • класически и съвременни области от теорията на апроксимациите и приложенията им;
  • разработване, изследване и практическо използуване на ефективни числени методи и алгоритми;
  • създаване и изследване на математически модели на процеси и явления в конкретна област (физика, химия, биология, екология и др.);
  • създаване и използуване на софтуер за научни изчисления.

Професионални компетенции

Знания и умения в класическите и съвременни области от теорията на апроксимациите и приложенията им.
Знания и умения в изследването на процеси, които се описват с помощта на математически модели.

Професионална реализация

Дипломиралите се магистри ще могат да работят във фирми, разработващи и използващи софтуер за изследвания чрез математически модели; в приложно-научни звена и фирми в промишлеността; във висши учебни заведения; в научни институти и центрове в съответна област на науката или техниката.

Магистърската програма дава база за продължаване на обучението чрез докторантура по специалностите „Изчислителна математика” и „Математическо моделиране и приложение на математиката”.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

Ръководител: гл.ас.д-р Тихомир Иванов
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 673;  
e-mail: tbivanov@fmi.uni-sofia.bg