Изпити

Докторантски минимум по западен език 

Изпитите за докторантски минимум по западен език се провеждат два пъти годишно – през декември и през юни. 

Докторантите подават заявление по образец в срок, който се публикува преди всяка сесия, заедно с графика на изпитите. 

На самия изпит докторантите  представят: 

  • Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (150 страници), пряко свързан със специалността на докторанта и предварително подготвен от него.
  • Морфо-синтактичен и лексикален анализ на отделни пасажи от текста.
  • Разговор върху темата, съдържанието, езиковите особености на текста и научните интереси на докторантите.

Текстът трябва да е различен от представения на кандидат-докторантския изпит по западен език, в противен случай изпитът ще бъде анулиран.

Докторантите получават протоколите си в деня на изпита и в срок до 2 дена трябва да ги представят на Десислава Петрова – кабинет ФМИ-204.