Компютърна лингвистика

Магистърската програма е предназначена за бакалаври по математика или информатика, които не е задължително да са завършили в СУ, и не предвижда предварителни знания по компютърна лингвистика. Тя цели специализация на студентите в теорията и приложенията на компютърната лингвистика на нивото на най-добрите аналогични програми в света. Завършилите програмата са със солидна теоретична подготовка, насочена към нетривиални приложения, което осигурява добрата им професионална реализация.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII382113 Информатика
Магистърска програма: 
Компютърна лингвистика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика – Компютърна лингвистика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Стефан Герджиков

Насоченост, образователни цели

Програмата е насочена към желаещи да получат задълбочена подготовка по фундаменталните за компютърната лингвистика области: автомати и изчислимост, структури и алгоритми, вероятности и статистика, математическа логика, общо езикознание. Наред с придобиване на богат набор от фундаментални знания се цели и обстойно изучаване на теоретичните основи и технологиите на най-значимите съвременни приложения на компютърната лингвистика: машинен превод, търсене и извличане на информация, представяне на знания и други.

Обучение

Задължителните курсове в програмата дават задълбочена подготовка в света на понятията, с които се моделират основните езикови феномени. Изборните курсове са насочени към изучаване на специализирани теории и методи за реализиране на достатъчно общи конкретни приложения. В програмата са включени и два задължителни практикума, в които студентите изучават функционирането и управлението на конкретни съвременни системи на компютърната лингвистика.

Професионални компетенции

Завършилите тази магистърска програма добиват солидни знания в основните направления на компютърната лингвистика. Магистрите завършили успешно програмата са подготвени да разработват както нови технологии, така и нови приложения на компютърната лингвистика. Те са експерти и в прилагането и използването на компютърно-лингвистични системи на практика.

Професионална реализация

Завършилите тази магистърска програма имат широк спектър на реализация: от редицата компютърни фирми, изпитващи остра нужда от добре подготвени специалисти по компютърна лингвистика, до академичната сфера, както като преподаватели в университетите, така и като изследователи в научни институти и водещи изследователски фирми. Те не са просто потребители на технологиите, разработени от водещите корпорации и институти, а са специалисти, в състояние да бъдат пълноценни участници в изследователския и развоен процес по създаването на следващите авангардни приложения като Google translate, Apple Siri или IBM Watson.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Компютърна лингвистика5.05 MB

За информация и контакти

доц. д-р  Стефан Герджиков
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 636, +359 2 8161 505
e-mail: stefangerdzhikov@fmi.uni-sofia.bg
сайт на програмата: https://store.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/bg-linguistics.html

Научен консултант: доц. д-р Стоян Михов