Компютърни науки

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI46I0301D / MI46I0302D / MI46I0303D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка