Конкурс за академични длъжности

Софийският университет "Св. Климент Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За  доценти по професионално направление:

4.5. Математика /Алгебра и приложения/ - един, за нуждите на катедра „Алгебра“;

1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика /Методика на обучението по информатика/ - един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“;

всичките със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 31/18.04.2017 г.