Конкурс за академични длъжности, ДВ бр. 100/15.12.2017

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 100/15.12.2017 г.

  • За доценти по професионално направление 4.5. Математика (математически анализ) - един за нуждите на катедра "Математически анализ" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата.
  • За главен асистент по професионално направление 4.5. Математика /Математически анализ/ - един за нуждите на катедра "Математически анализ" във ФМИ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Повече информация можете да намерите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".