Конкурс за асистент по педагогика на обучението по...

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за асистент по професионално направление:

1.3. Педагогика на обучението по… /Методика на обучението по математика/  - един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“
със срок 2 месеца от публикуването на обявата във  в-к "Сега", бр. 268/17.11.2017 г.
Повече инфомрация можете да намерите на сайта на СУ.