Конкурс за доцент във ФМИ, срок 11.02.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

За доцент по професионално направление 

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Процедури за научни степени и академични длъжности