Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 16.10.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 65/16.08.2019 г.

За главен асистент по професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един, за нуждите на катедра „Математически анализ“  във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Обявата на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности