Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 26.05.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 25/26.03.2019 г.

За главен асистент по професионално направление 4.5. Математика (Изследване на операциите) - един, за нуждите на катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика"  във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности