Конкурс за награда "Проф. дмн Иван Сосков", 2020

ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн  Иван Сосков за изследователски и научни постижения, в областта на математическата логика и компютърните науки, на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант). Наградата се присъжда с цел да бъде стимулирана изследователската дейност на студентите и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лв.

До 31 октомври 2020 г.,  на адрес  dekanat@fmi.uni-sofia.bg,  кандидатите трябва да изпратят:

  1. Кратка автобиография.
  2. Документ (уверение или служебна бележка), удостоверяващ студентско състояние на кандидата.
  3. Копие на диплома за ОКС „Бакалавър“/“Магистър“ - само за кандидатите, обучаващи се съответно в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.
  4. Материали, които да удостоверяват изследователски и научни постижения в областта на математическата логика и компютърните науки (публикации, подготвени за публикуване научни трудове и др.).
  5. Имената и електронните адреси на двама преподаватели, от които при необходимост да бъдат поискани препоръки за кандидата (поне един от тях да е преподавател във ФМИ).

Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИ. Комисията обявява своето решение за награден кандидат на интернет страницата на ФМИ. Наградата се връчва на официалното тържество по случай празника на СУ „Св. Климент Охридски“ от Ректора на СУ по предложение на Декана на ФМИ.  Въпроси относно участието и регламента могат да се изпращат на адрес dekanat@fmi.uni-sofia.bg.