Награди за принос в науката „Питагор“ 2022 г.

Желаещите да кандидатстват следва да попълнят и изпратят по електронна поща до отдел "Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg) изискуемите документи, съгласно изискванията, достъпни на адрес: https://mon.bg/bg/100199. С оглед обобщаване и подаване на кандидатурите от Университета към МОН, участниците следва да изпращат своите документите в срок до 28 март (включително).

Информация за конкурса.