Конкурс за доценти във ФМИ, срок 16.10.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 65/16.08.2019 г.

За доценти по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и алгоритми) – един, за нуждите на катедра „Компютърна информатика",  със срок 2 месеца от публикуването на обявата;
  • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един, за нуждите на катедра „Диференциални уравнения",  със срок 2 месеца от публикуването на обявата;

Обявите на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности