Конкурс за доцент във ФМИ, срок 20.10.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 66/20.08.2019 г.

За доцент по професионално направление

  • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един, за нуждите на катедра „Диференциални уравнения“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Обявата на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности