Конкурси за гл. асистент и професор във ФМИ, срок 2.09.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, Държавен вестник" бр.52/02.07.2019 г.;

За главен асистенти по професионалнo направлениe 

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Мехатроника и роботика) - един
    за нуждите на катедра "Мехатроника, роботика и механика", със срок 2 месеца от публикуването на обявата;

За професор по професионално направление

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии - извличане на информация от данни) - един,
    за нуждите на катедра "Софтуерни технологии", със срок 2 месеца от публикуване на обявата.

Обявите  на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности