Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от проект на Докторантския център СУ „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

      

    

    

     

 
 
 
 
  
В лятното докторантско училище участват 11 докторанти от Факултета по математика и информатика и Факултета по журналистика и масова комуникация. 
Гост-лектори на докторантското училище са prof. Graham Kemp от Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, prof. Vasil Vasilev - Senior Lecturer in Computer Science and Managing Director of the Cybersecurity Research Centre - London Metropolitan University, доц. д-р. Милена Добрева, ръководител на катедра “Библиотекознание и информатика“ в University College London и ст. н. с. д-р Преслав Наков, секция “Арабски езикови технологии“ Катарски институт по компютърни изследвания, проф. Галя Ангелова от ИИКТ, БАН и доц. Светла Бойчева от ИИКТ, БАН.
В поредица от формални и неформални разговори докторантите имат възможност да почерпят от опита на преподавателите от Факултета по математика и информатика, да се обучават в курсове и семинари по Big Data, R, Python. 
Всеки докторант представи накратко своята теза пред останалите и сподели предизвикателствата, пред които е изправен. 
 

В рамките на училището се предвижда запознаване на докторантите с други интересни проекти, в които могат да участват.