Математическа логика и приложенията й

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0401D / MI45M0402D / MI45M0403D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка