Математически анализ

Целевата група на докторската програма по математически анализ са математици с интерес към научни изследвания в областта на математическия анализ в широк смисъл и с желание за кариера в академичните среди. 

Обучението в докторската програма е насочено към изграждането на учени  с умения за научноизследователска и преподавателска дейност на високо ниво. По време на обучението си докторантите придобиват солидни знания в избрана от тях подобласт на математическия анализ - един класически, но и непрекъснато развиващ се и разширяващ се клон на математиката.

Основните подобласти на математическия анализ, върху които е съсредоточено обучението в докторската програма, са функционалният анализ, вариационният анализ, негладкият анализ, численият анализ (апроксимации) и  аналитичната теория на числата, в зависимост от конкретните интереси и желанието на докторантите за научноизследователската част от докторантурата им.  Освен в изброените теоретични области, докторантите могат да получат знания и умения за научни изследвания и в приложни области като оптималното управление, диференциалните включвания и други.

По време на обучението си докторантите стават част от академичната общност на Факултета по математика и информатика и работят в пряка връзка с  изследователите в областта на математически анализ. Това става чрез активното им участие в семинари, национални и международни школи и конференции, чрез неформални дискусии. По този начин те непосредствено се информират за съвременното състояние на научните изследвания в своята област, получават идеи за нови насоки в работата си и популяризират резултатите си по света и у нас. Приобщаването към работни групи на изключително високо ниво и насърчаването на работата в екип са допълнителни предимства. 

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0801D / MI45M0802D / MI45M0803D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка