Математическо моделиране и приложение на математиката

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0901D / MI45M0902D / MI45M0903D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка