Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M1001D / MI45M1002D / MI45M1003D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка