Математическо моделиране в икономиката

Магистърската програма Математическо моделиране в икономиката предлага обучение по математически финанси и актюерство и приложение на математиката в икономиката на високо научно ниво. Програмата се организира с подкрепата на Алианц България. 

В сътрудничество с Комисията по финансов надзор (КФН)  в рамките на програмата се провежда обучение, съобразено с изискванията на Дружеството на актюерите на САЩ (Society of Actuaries).

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIA242113 Приложна математика
Магистърска програма: 
Математическо моделиране в икономиката
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по приложна математика - Математическо моделиране в икономиката
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. дн Огнян Христов

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по математическо моделиране в икономиката предвижда овладяването на разнообразни математически и информатични средства, осигуряващи теоретични и практически познания, приложими към икономическите науки или директно към практическа работа (финанси, застраховане, управление на фирми и др.).

Обучение

В програмата са включени курсове в основни направления на математиката (оптимизационни задачи, вероятностни и статистически методи, числени методи, динамични задачи), позволяващи да се моделират, изследват и оптимизират конкретни явления и процеси в икономиката. Практическата им приложимост се основава на задълбочени познания по микро- и макроикономика, финансови инструменти и пазари, застраховане, обработка на статистически данни и др., съчетани с умения за прилагане на съвременните информационни технологии.

Професионални компетенции

Обучението в програмата, дори по традиционните икономически дисциплини, се отличава с висока степен на използване на математически средства на ниво, сравнимо с това на обичайните университетски програми по икономика, предназначени за получаване на образователната степен доктор.

Професионална реализация

Завършилите програмата могат да се реализират като специалисти по количествен анализ във финансовата индустрия, риск анализатори в банките и актюери. Научната подготовка дава възможност за продължаване на образованието в докторантски програми.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

Ръководител: проф. дн Огнян Христов
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 81 61 519
e-mail: christov@fmi.uni-sofia.bg

Научен консултант: проф. дмн Леда Минкова
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 978 31 85
e-mail: leda@fmi.uni-sofia.bg