Математика и информатика

Бакалавърска програма „Математика и информатика“ подготвя учители по математика и информатика. Освен, че получават фундаментална подготовка по математика и информатика, студентите се запознават със съвременните образователни стратегии и технологии, включително подходи и методи за ползване на медии в обучението в тези области. Солидната подготовка по математика и информатика на тези студенти им дава възможност да се реализират не само като учители, но и като специалисти в областта на информатиката и информационните технологии, като преподаватели във висши училища, научни работници и др. 

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИУ0112 Математика и информатика
Форма на обучение: 
редовно и задочно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
8
Продължителност на задочна форма на обучение (брой семестри): 
10
Професионална квалификация: 
Бакалавър по математика и информатика - Учител по математика и по информатика и информационни технологии

Насоченост, образователни цели

Специалността Математика и информатика подготвя бакалаври по математика и информатика, с квалификация на учители по математика, информатика и инфромационни технологии в класовете от V до ХІІ. Освен че получават фундаментална подготовка по математика, информатика и информационни технологии, студентите се запознават със съвременните образователни технологии и стратегии в тези области.

Обучение

Завършилите специалност Математика и информатика имат теоретични знания по математика, информатика и информационни технологии и практически умения за преподаването им в средните училища:

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, теория на числата, вероятности и статистика и други.
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано програмиране, бази от данни, компютърни системи и технологии, компютърни мрежи.
  • Имат практически умения за обектно ориентирано програмиране, за създаване на интерактивен графичен образователен софтуер, за проектиране и управление на информационни системи с бази от данни, както и за  работа с  Интернет  приложения.
  • Имат фундаментални знания в следните педагогически, методически и специализирани направления: педагогическа психология, педагогика, аудио-визуални и информационни технологии в обучението, училищен курс по геометрия, училищен курс по информатика и информационни технологии, училищен курс по алгебра и анализ, методика на обучението по математика (обща и специална методика), методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 

Професионални компетенции

Завършилите специалност Математика и информатика могат да:

  • преподават математика, информатика и информационни технологии в средно-образователните училища;
  • прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи;
  • самостоятелно да анализират, проектират и реализират компютърни системи.

Професионална реализация

Специалността Математика и информатика подготвя учители по математика и по информатика и ИТ за V-ХІІ клас. Освен като преподаватели в средно-образователните училища, завършилите специалността имат знанията, уменията и потенциала за развитие и в редица други области като редактори на популярни, специализирани и научни издания; разработчици на електронно учебно съдържание за електронни платформи за обучение; внедряване на съвременни образователни технологии и стратегии и методики за тяхното използване. Могат да придобият магистърска и докторска степен в областта на методиката и иновациите в преподаването на математика, информатика и ИТ.

Учебен план

Прикачен файлРазмер
PDF icon За студентите, приети през 2023/2024 уч. година, редовно обучение355.66 KB
PDF icon За студентите, приети през 2023/2024 уч. година, задочно обучение345.65 KB
PDF icon За студентите, приети през 2022/2023 уч. година, редовно обучение655.84 KB
PDF icon За студентите, приети през 2022/2023 уч. година, задочно обучение645.84 KB
PDF icon За студентите, приети през 2021/2022 уч. година, редовно обучение655.33 KB
PDF icon За студентите, приети през 2021/2022 уч. година, задочно обучение645.36 KB
PDF icon За студентите, приети през 2020/2021 уч. година, редовно обучение473.82 KB
PDF icon За студентите, приети през 2020/2021 уч. година, задочно обучение688.17 KB
PDF icon За студентите, приети през 2019/2020 уч. година, редовно обучение722.35 KB
PDF icon За студентите, приети през 2019/2020 уч. година, задочно обучение689.35 KB
PDF icon За студентите, приети през 2018/2019 уч. година, редовно обучение471.62 KB
PDF icon За студентите, приети през 2018/2019 уч. година, задочно обучение451.94 KB
PDF icon За студентите, приети през 2017/2018 уч. година, редовно обучение471.47 KB
PDF icon За студентите, приети през 2017/2018 уч. година, задочно обучение451.83 KB
PDF icon За студентите, приети през 2016/2017 уч. година, редовно обучение317.24 KB
PDF icon За студентите, приети през 2016/2017 уч. година, задочно обучение411.24 KB
PDF icon За студентите, приети през 2015/2016 уч. година, редовно обучение317.41 KB
PDF icon За студентите, приети през 2015/2016 уч. година, задочно обучение411.5 KB
PDF icon За студентите, приети през 2014/2015 уч. година, редовно обучение258.71 KB
PDF icon За студентите, приети през 2014/2015 уч. година, задочно обучение411.18 KB
PDF icon За студентите, приети през 2013/2014 уч. година, редовно обучение258.67 KB
PDF icon За студентите, приети през 2013/2014 уч. година, задочно обучение411.17 KB
PDF icon За студентите, приети през 2012/2013 уч. година, редовно обучение332.06 KB
PDF icon За студентите, приети през 2012/2013 уч. година, задочно обучение454.38 KB