Методика на обучението по математика и информатика

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI13P0101D / MI13P0102D / MI13P0103D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка