Невзети изпити

Преминава се към екран със списък от дисциплините, които се водят на студента, но за тях още не е внесена оценка. Дисциплините попадат в списъка когато са:

  • описани в учебния план на студента като задължителни или за актуалния семестър, или за предишни семестри;
  • записани като избираеми.

На екран 1 е представена част от едно възможно състояние на този списък:

Ето някои коментари за информацията в колоните, която до голяма степен е ясна:

Факултет – това обикновено ще е факултета от който е студента, но системата позволява да се запишат като изборни и факултативни дисциплини от други факултети;

Предмет – Име на дисциплината, което е връзка към нейното описание. Ако изберем тази връзка ще се получи нещо подобно на екран 2:

Екран 2

Интересни елементи на това описание (когато са въведени) могат да бъдат:

  • Уеб страница – връзка към уеб старница на дисциплината;
  • Анотация – кратка анотация на дисциплината;
  • Конспект – връзка към файл, който би трябвало да съдържа конспекта на дисциплината;
  • Преподавател – това е списъкът от всички преподаватели, които участват в преподаването на дисциплината. Когато в системата е въведен e-mail адрес за преподавател, то неговото име на това място е оцветено и избирането му води до възможност да се изпрати писмо.

Тип – посочва какъв е типа на дисциплината: З - Задължителна, И - Изборна, Ф - Факултативна

Лектор – името на титуляра на дисциплинта. Най-често това е преподавателя, който чете лекциите.

Тип изпит – посочва предвидента форма за приключване/оценяване на дисциплината: Изпит, Текуща оценка, Проект, ....

Семестър – семестърът, през който е била четена дисциплината.