Последни новини

Публична защита на дисертационен труд на Михаил Хамамджиев, 28.11.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Михаил Хамамджиев

Тема: "Принос към субдиференциалното смятане"

Кога: 28 ноември 2018 г., 16:30 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Семинар „Топология’’, 30.10.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: "Методи за пораждане на топология".  
Лектори: Беатрис Владимирова Бонева и Александър Атанасов Осенов;
Семинарът ще се проведе на 30 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2018/2019 г.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и необходимите документи може да намерите тук.

Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2018 г., 17:00 часа

Представяне на ФМИ на "Югоизточно европейско регионално състезание'2018"

На проведеното в периода 19-21 октомври 2018 г. в гр. Букурещ Югоизточно европейско регионално състезание, част от Международното състезание по програмиране на ACM (ICPC SEERC) за 2018-2019 г., взеха участие три отбора на ФМИ при СУ „Св. Кл. Охридски“.

Семинар „Топология’’, 23.10. 2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

"Линейна свързаност и едносвързаност. Нехомеоморфност на R, R^2 и R^3".  

Лектор: Киприан Стоянов Бербатов

Семинарът ще се проведе на 23 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Допълнително обучение по Алгебра I, спец. КН 1 курс 2 поток, 20.10.2018

На 20.10.2018г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Алгебра I за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 101 във ФМИ с лектор Георги Иванов.

Програма ЕОС

Страници