Пенчо Петров Михнев

Пенчо Петров Михнев

Старши преподавател
Имейл: 
pmihnev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 507
Кабинет: 
ФМИ-301

Последни публикации

Справка в ИС "Авторите": https://goo.gl/kj3EHX

Author ID (SCOPUS): 56206401800
Research ID (Web of Science): C-1434-2010

ORCID ID: 0000-0002-2348-4453

Образование и научни степени

 • 1995 – 1997 Universiteit Twente, MSc., Educational and Training Systems Design, An International MSc.
  Programme at the Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente, The Netherlands. MSc.
  Thesis: “A Policy Design on Distance Education in Bulgaria” (Design of a policy at Ministry of Education level for development of distance education mode of learning in Bulgarian Higher Education)
  • Fields of Specialisation in the MSc. Programme:
   • Planning, Policy, Organisation, and Management of Educational Systems
   • Curriculum Design
   • Instructional Design
   • Instructional Media and Information Technologies in Education
   • Design Methodology in Education and Training
   • Project Design & Project Management
   • Methods of Educational and Social Science Research
   • Human Resource Development and Knowledge-Productive Organisations
   • e-Learning and the Internet in Education
   • Cost-effectiveness in Education
   • Evaluation of Social and Educational Programmes and Systems
   • Higher Education Policy Studies and Analyses
 • 1989 – 1990 Sofia University St. Kliment Ohridski, 1 year Specialisation in Informatics (Comp.Sc.)
 • 1978 – 1982 Plovdivski universitet 'Paisii Hilendarski', MSc. in Mathematics

Научни проекти

Project Title

Financing Institution

Role in the project

Project Duration

1

Social Energy, Project № 731767

European Commission, Horizon2020 Programme

Expert

2017-2019

2

Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT)

European Commission, FP7-ICT Programme

Expert

2012 - 2015

3

„Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert

2013 - 2014

4

Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer, Consultant

2012 - 2014

5

Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer

2012 - 2014

6

Изследване на ролята на съвременни технологичните средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини.

ФНИ на СУ

Expert

2013 - 2013

7

Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (УНИЦЕО)

ФНИ, МОН

Expert

2009 - 2011

8

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Expert

2009 - 2011

9

KeyToNature: a new e-way to discover biodiversity

The European Commission

Project Developer, Manager for Bulgaria, Expert

2007 - 2010

10

“Платформа за интерактивни телевизионни приложения” (ИНТЕРАКТ)

Национален иновационен фонд на Република България

Project Developer, Manager, Expert

2005 - 2008

11

The Innovative Teacher (I*Teach)

European Commission, Leonardo da Vinchi Pilot Project

Project Developer

2006 - 2008

12

Bulgarian Network of Research Mobility Centres (BulRMCNet)

European Commission, FP6-SSA: Human resources and mobility

Project Developer

2004 - 2007

13

IDWBL – “Innovative Didactics via Web-Based Learning”

EC Minerva/Socrates project

Project Developer, Manager for SU, Expert

2004 - 2006

14

KALEIDOSCOPE – Shaping the Scientific Evolution of the Technology Enhanced Learning.

European Commission

Expert, Administrator

2003 - 2006

15

Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (IV клас) и в края на основната образователна степен (VIII клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”.

Институт “Отворено общество”

Expert

2003 - 2004

16

E-Living: Life in a Digital Europe

European Commisssion

Expert

2001 - 2003

17

Training to use WWW in education

The Dutch Ministry of Education, Science, and Culture

Expert, Administrator

2001 - 2002

18

Centre of Excellence in Information Society Technologies

European Commission, TEMPUS Project

Expert

2000 - 2001

19

Education Modernization

International Bank for Restructuring and Development (The World Bank)

Project Developer, Manager, Expert

1999 - 2001

20

DEMAND - DEsign, implementation and MANagement of telematics based Distance education

European Commisssion, PHARE Programme

Expert

1998 - 1999

21

MATEN - Multimedia Applications for Telematics Educational Networks

European Commission, INCO-COPERNICUS Programme

Expert

1998 - 1999

Преподавателска дейност

Academic courses taught:
 • Instructional AV-Media and ICT inEducation” – for bachelor degree students and in-service teachers at:
  • Faculty of Mathematics and Informatics (FMI), Sofia University “St.Kliment Ohridski” (SU) - 1997-2005
 • School Level Curriculum Designfor the subjects of Informatics and Information Technologies” - forbachelor degree students and in-service teachers (FMI, SU) – 1998-2003
 • Internet and WWW in education”- for in-service teachers (FMI, SU) – 1995, 1997-1999
 • ICT in education” - forin-service teachers (FMI, SU) – 1998-2004
 • School apprenticeship inInformatics and IT subjects” for university pre-service teachers (FMI, SU)– 1994-1995
 • Design & writing ofscientific publications, and design & delivery of public presentations”– for all MSc. Programmes at Department of Information Technologies (DIT), FMI,SU – 2003-2005
 • MSc. Programme administrator, Course Co-Designer, Developer, and CourseTeacher at the Sofia local delivery of theInternational MSc. Programme “Educationaland Training Systems Design” of the University of Twente,The Netherlands - 2001-2004 (http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/etsd/)
  Courses designed and taught:

Списък с публикации

Научни приноси на Пенчо Михнев

Справка в ИС "Авторите": https://goo.gl/kj3EHX

Author ID (SCOPUS): 56206401800
Research ID (Web of Science): C-1434-2010

ORCID ID: 0000-0002-2348-4453

Дипломна работа

Pencho Mihnev, A Policy Design on Distance Education in Bulgaria (Design of a policy at Ministry of Education level for development of distance education mode of learning in Bulgarian higher education), Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente, The Netherlands, Ръководител:Bob Witziers, Ivan Stanchev

1997

Статия в научно списание

1

Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР ПРЕНАЗНАЧЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, брой:2, 2016, doi:ISSN 1314-8753, PhD

2016

2

Екатерина Кожухарова (Kozuharova, E.), Пенчо Михнев, Pier-Luigi Nimis (Nimis, P.-L.), Проектът „Ключ към природата” – интерактивно електронно пособие за изучаване и разпознаване на лечебни растения (EN: The Key-to-Nature Project - Interactive e-tool for studying and identification of medicinal plants), Фармация (Pharmacia), том:LVIIІ, Volume 58, брой:Issue 1-4, 2011, стр.91-97, doi:ISSN 0428-0296; УДК 615; Scopus CODEN: FMTYA, Ref , в сътрудничество с чуждестранни учени

2011

3

Пенчо Михнев, Екатерина Кожухарова, Pier Luigi Nimis, Bob Press, Идентификация на дървета и храсти чрез използване на електронни определители, разработени по проекта „Ключ към природата” по програма „Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия, „Биология, екология, биотехнологии”, Научно-методическо списание към Главна редакция на педагогическите издания, МОМН, брой:4, 2010, стр.3-14

2010

4

Пенчо Михнев, Използване на електронни определители в обучението по биология и екология: Проектът „Ключ към природата” по програма „Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия., Биология, екология, биотехнологии., брой:1, 2010, стр.3-10

2010

5

Екатерина Кожухарова, Пенчо Михнев, Основи на идентификацията на дървета и храсти посредством използването на електронни определители, разработени по проекта „Ключ към природата” по програма „Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия., „Биология, екология, биотехнологии”, Научно-методическо списание „Биология, екология, биотехнологии”. ISSN 1310-2669, бр. 5-6/2010 г., Научно-методическо списание към Главна редакция на педагогическите издания, МОМН, брой:5-6, 2010, стр.3-18

2010

6

Ralitsa Simeonova-Ganeva, Pencho Mihnev, Computer Usage in our Households in Comparison with other European Countries (Conclusions of the Project “E-Living: Life in a Digital Europe”), Automatica and Informatics, брой:3, 2003

2003

7

Пенчо Михнев, Анализ на различните държавни образователни политики по информационни и комуникационни технологии в училищното образование, „Резонанс”, брой:3, 1997, стр.4-21

1997

8

Пенчо Михнев, Анализ на съвременното състояние на хардуера, софтуера и материалните условия в обучението по ИКТ в държавите по света, „Резонанс”, брой:3, 1997, стр.35-42

1997

Статия в поредица

1

Dimcho Zahariev, Pencho Mihnev, Creating e-learning course on biodiversity in the European project Key to Nature, Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, том:Book 2 - Botany, брой:99, издателство:University Publishing "Sofia University", 2016, стр.115-121, PhD

2016

2

Pencho Mihnev, George Simidtchiev, Vladimir Atanassov, Antoaneta Voikova, Bulgaria. The Role of Government in the Delivery of Education Services., World Bank Institute: Learning Resources Series., том:Decentralizing Education in Transition Societies: Case Studies from Central and Eastern Europe., редактор/и:Fiszbein, A. (Ed.), издателство:World Bank. Washington DC, USA., 2001, стр.31-42

2001

3

Пенчо Михнев, Качество на образованието: Стандарти, Бюлетин “Управление на средното образование”, брой:2-3, издателство:Главна редакция на педагогическите издания, Министерство на образованието и науката, 2001

2001

4

Аврам Ескенази, Петя Асенова, Пенчо Михнев, Илиана Николова, Александър Лакюрски, Марионела Симова, Иван Иванов, Национална образователна стратегия по Информационни и комуникационни технологии, Бюлетин „Управление на средното образование”, брой:3-4, издателство:Главна редакция на педагогическите издания, Министерство на образованието и науката, 1998, стр.37-87

1998

Статия в сборник (на конференция и др.)

1

P. Mihnev, K. Bankov, An Example of Teaching a Course in e-learning Assessment Methods for a Master of Science Programme in e-learning, INTED2018 Proceedings, редактор/и:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, издателство:IATED Academy, 2018, стр.9342-9351, doi:10.21125/inted.2018.2303, Ref , PhD

2018

2

Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Opportunities and Challenges for Efficient and Effective STEM Teachers’ Competence Development, Trends and Advances in Information Systems and Technologies, редактор/и:Rocha Á., Adeli H., Reis L.P., Costanzo S., Publisher: Springer, Cham, 2018, pp.1367-1377, doi:10.1007/978-3-319-77712-2_131

2018

3

Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Pencho Mihnev, STEM teacher's Competence Development: When Opportunities Jump over Barriers, CSEDU 2018, 10th International Conference on Computer Supported Education, редактор/и:Bruce M. McLaren, Rob Reily, Susan Zvacek, James Uhomoibhii, издателство:SCITEPRESS, 2018, стр.328-335, doi:10.5220/0006767703280335, Ref , PhD

2018

4

Pencho Mihnev, Context-Based and Project-Oriented Training Course in Information and Communication Technologies for Bachelor Students in Physiotherapy, EDULEARN17 Proceedings, редактор/и:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, издателство:IATED Academy, 2017, стр.6493-6502, doi:10.21125/edulearn.2017.2477, Ref , PhD

2017

5

Mihnev, P., Zafirova-Malcheva, T., E-learning quality assurance in teaching courses design through systemic approach: assessment by results, EDULEARN17 Proceedings, редактор/и:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, издателство:IATED Academy, 2017, стр.6228-6234, doi:10.21125/edulearn.2017.2414, PhD

2017

6

Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, "Evaluation of an Educational Software Design and Development Model by its Application Results" (Abstract only), Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville, Spain, редактор/и:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, издателство:IATED Academy, 2016, стр.4345-4345, doi:10.21125/iceri.2016.2029, Ref , PhD

2016

7

Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, E-Learning activities in a blended learning mode: experience in teaching computer science students, iCERi2016 Proceedings, редактор/и:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, издателство:IATED Academy, 2016, стр.7126-7134, doi:10.21125/iceri.2016.0628, Ref , PhD

2016

8

Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Integrated education in e-learning design and development through synchronised assignments and assessments of courses, Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016, CompSysTech '16, редактор/и:Boris Rachev, Angel Smrikarov , издателство:ACM New York, NY, USA ©2016, 2016, стр.383-390, doi:http://dx.doi.org/10.1145/2983468.2983508, Ref , PhD

2016

9

Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Модел за създаване на образователен софтуер предназначен за обучение в компютърни специалности, Шеста национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", редактор/и:Румяна Пейчева-Форсайт, Ангел Смрикаров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.140-146, PhD

2016

10

Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A General Model for Educational Software Design and Development, Proceedings of EDULEARN15, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, редактор/и:GomezChova, L; LopezMartinez, A; CandelTorres, I, издателство:IATED, 2015, стр.4079-4089, Ref , PhD

2015

11

Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, An Example of Teaching Educational Software Design and Development, iCERi2015 Proceedings, редактор/и:IATED, издателство:IATED, 2015, стр.4121-4129, doi:ISBN: 978-84-608-2657-6; ISSN: 2340-1095, Ref , PhD

2015

12

Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Are we ready for quality e-learning: The case of the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, EUROPEAN THEMATIC NETWORK Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime and Anywhere, INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING, e-Learning'15, редактор/и:Wladimir Bodrov, Angel Smrikarov, Stoyanka Smrikarova, Yuksel Aliev, 2015, стр.21-27, Ref , PhD

2015

13

Pencho Mihnev, Dimcho Zahariev, E-Learning in Support to Educational Field Trips – A Subject And Platform Independent Curriculum And Teacher Training Model, Based On Practice, iCERi2015 Proceedings, редактор/и:IATED, издателство:IATED, 2015, стр.1314-1324, doi:ISBN: 978-84-608-2657-6; ISSN: 2340-1095, Ref , PhD

2015

14

Т. Зафирова-Малчева, Е.Стефанова, К. Стефанов, П. Михнев, Електронно дистанционно обучение - от научните изследвания към практиката, Съвременни предизикателства пред педагогическата наука, редактор/и:С. Костова, Я. Мерджанова, Р. Пейчева-Форайт, Б. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.831-844, PhD

2015

15

Теменужка Зафирова-Малчева, Елиза Стефанова, Красен Стефанов, Пенчо Михнев, Електронно дистанционно обучение - от научните изследвания към практиката, Съвременни предизикателства пред педагогическата наука, редактор/и:С. Костова, Я. Мерджанова, Р. Пейчева-Форайт, Б. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.831-844, PhD

2015

16

Pencho Mihnev, Nadezhda Raycheva, An assignment-based e‑learning course on the use of KeyToNature e-keys, ools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems, редактор/и:Pier Luigi Nimis and Régine Vignes Lebbe (eds.), издателство:EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, Italy, 2010, стр.355-360

2010

17

Gregor Hagedorn, Gisela Weber, Andreas Plank, Mircea Giurgiu, Andrei Homodi, Cornelia Veja, Gerd Schmidt, Pencho Mihnev, Manol Roujinov, et. al., An online authoring and publishing platform for field guides and identification tools, Tools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems. Proceedings of the International Congress, Paris, September 20-22, 2010, редактор/и:Pier Luigi Nimis and Régine Vignes Lebbe (eds.), издателство:Edizioni Università di Trieste (EUT), Trieste, Italy, 2010, стр.3-18

2010

18

Sasha Divjak, Michael Kendall, Tom van Weert, Pencho Mihnev, et al., Lifelong Learning in the Digital Age (Summary Focus Group Report)., Lifelong learning in the digital age. Sustainable for all in a changing world, редактор/и:van Weert, T. and Kendall, M. (Eds.), издателство:Kluwer Academic Publishing, 2004, стр.1-49, doi:10.1007/1-4020-7843-9_1, Ref , в сътрудничество с чуждестранни учени

2004

19

Pencho Mihnev, Roumen Nikolov, Towards an organisational mode of ‘interface’ university structure as a means of serving the lifelong learning needs, Lifelong learning in the digital age. Sustainable for all in a changing world., редактор/и:van Weert, T. and Kendall, M. (Eds.), издателство:Kluwer Academic Publishing, 2004, стр.169-178, doi:https://doi.org/10.1007/1-4020-7843-9_12 , Ref

2004

20

Pencho Mihnev, CHAPTER 5. National Policies and Practices on ICT in Education: Bulgaria., Cross-National Information and Communication Technology Policies and Practices in Education, редактор/и:Plomp, T., Anderson, R. E., Law, N., and Quale, A. (Eds.), издателство:Information Age Publishing Inc., Greenwich, CT, USA., 2003, стр.63-78

2003

21

Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Pencho Mihnev, Partners Analysis, E-Living: Life in a Digital Europe, An EU Fifth Framework Project, 2003

2003

22

Pencho Mihnev, Reports from ‘new’ countries – Bulgaria., Training to Use WWW in Education – Multinational cooperation between teacher educators., редактор/и:Pelgrum, W.J. & Plomp., Tj. (Eds.), издателство:Enschede: Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, 2003

2003

23

Yoel Raban, Tal Soffer, Pencho Mihnev, Kaloyan Ganev, ICT Uptake and Usage: A Cross-sectional Analysis, E-Living: Life in a Digital Europe, An EU Fifth Framework Project, 2002, в сътрудничество с чуждестранни учени

2002

24

Pencho Mihnev, Bulgaria., ICT and the Emerging Paradigm for Life Long Learning: a Worldwide Educational Assessment of Infrastructure, Goals and Practices, редактор/и:Pelgrum, W.J. and Anderson, R.E. (Eds), издателство:IEA, Amsterdam., 2001

2001

25

Pencho Mihnev, George Simidtchiev, Antoaneta Voikova, Vladimir Atanassov, BULGARIA. The Role of Government in the Delivery of Education Systems, CCNM/DEELSA/ED(2000)23, 2000, стр.1-15

2000

26

Pencho Mihnev, Integrating Information Technologies in the High School Curriculum, Informatics in the Secondary School - Today and Tomorrow, редактор/и:Sendova, E., Azalov, P., Murhead, J. (Eds.), 1995

1995

Друго (научно-популярни и др. под.)

1

Пенчо Михнев, Доклад за анализ и оценка на Втория етап и Обобщен анализ на проект ‘Дистанционно обучение на държавната администрация’. 88 страници, Аналитико-оценъчен доклад по заявка на Институт „Отворено общество”, София., Институт „Отворено общество”, София.

2006

2

Пенчо Михнев, Доклад за анализ и оценка на Първия етап на проект ‘Дистанционно обучение на държавната администрация’. 45 страници, Аналитико-оценъчен доклад по заявка на Институт „Отворено общество”, София., Институт „Отворено общество”, София.

2005

3

Hoffmann, M., Seeger, F., Mihnev. P., et al., Science Education across Europe (SEE!). A Project on Generalisation in Science: Overcoming the Split between the Two Cultures. A proposal for the European Science Education Initiative (FP6-2003-Science and Society-5). , Universität Bielefeld/IDM, Arbeiten aus dem Institut für Didaktik der Mathematik der Universität Bielefeld, Deutschland / Germany.

2003

4

Working Committee on Quality Indicators of Lifelong Learning, Pencho Mihnev, European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning. Fifteen Quality Indicators of Lifelong Learning Performance in Europe. Report based on the work of the Working Committee on Quality Indicators of Lifelong Learning., European Commission, Brussels, Belgium.

2002

5

Working Committee on Quality Indicators, Pencho Mihnev, European Report on Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Report based on the work of the Working Committee on Quality Indicators., European Commission, Brussels, Belgium.

2000

6

Аврам Ескенази, Петя Асенова, Пенчо Михнев и др., Програма за реализация на Националната образователна стратегия по Информационни и комуникационни технологии., Министерство на образованието и науката, София.

1999

7

Пенчо Михнев, Доклад за оценка на резултатите от изпълнението на договора за сътрудничество ‘Образователна инициатива на IBM за БЪлгария, 1994 – 1997 г.’”. Министерство на образованието и науката, София. , Министерство на образованието и науката, София.

1997

8

Пенчо Михнев, Министерство на образованието и науката, Указание за организиране на обучението и учебни програми по Информационни технологии в общообразователната подготовка за 1997-98 учебна година. , МОН, София.

1997

9

Пенчо Михнев, Министерство на образованието науката и технологиите, Указание за организиране на обучението и учебни програми по Информационни технологии в общообразователната подготовка за 1995-96 учебна година., МОНТ, София.

1995

10

Пенчо Михнев, Министерство на науката и образованието, Указание за организиране на обучението и учебни програми по Информационни технологии в общообразователната подготовка за 1994-95 учебна година., МНО, София.

1994

Книга

1

доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, д-р Калоян Ганев, д-р Андрей Василев, Любомир Димитров, Пенчо Михнев, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, "Прогнози за търсенето и предлагането на труд в България в периода 2014-2028 г.", Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, София, Рецензирано

2015

2

Andrey Vassilev, Kaloyan Ganev, Lyubomir Dimitrov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Pencho Mihnev, Gabriela Kalibatseva, Emilia Uzunova, A forecasting model for labour market developments and future needs for knowledge and skills in Bulgaria in the medium and long-term, Ministry of Labour and Social Policy, SMART: Noema & Sigma Hat & Foundation Business for Education, Sofia, Рецензирано

2014

3

Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Ралица Симеонова-Ганева, Пенчо Михнев, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България /Прогнозиране търсенето и предлагането на квалифициран труд и несъответствията на пазара на труда в България с помощта на разработения модел „Сердика“/, Министерство на труда и социалната политика, СМАРТ: Ноема & Сигма Хет & Фондация на бизнеса за образование, София

2014

4

Йорданова, А., Ацев, Г., Симеонова, Д., Михнев, П., Бахчеванов, Р., Следване в чужбина, ААА Медия, София

2003

Доклад на конференция

1

Пенчо Михнев (Pencho Mihnev), An Example of Teaching a Course in E-Learning Assessment Methods for a Master of Science Programme in E-Learning, INTED2018 - 12th International Technology, Education and Development Conference, Испания/Valencia, Spain 2018

2018

2

Николина Николова, Пенчо Михнев, Проект ELITe - Разработка на мета-обучение в изследователски подход за учители, Международна ЮНЕСКО конференция QED'17: Децата в дигиталната ера, България/София/Столична библиотека 2017

2017

3

Pencho Mihnev, Context-Based and Project-Oriented Training Course in Information and Communication Technologies for Bachelor Students in Physiotherapy, 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, Испания/Barcelona 2017

2017

4

Пенчо Михнев, Контекстно-базирано обучение по ИТ за физиотерапевти, Пролетна научна сесия на ФМИ, България/София/ФМИ 2017

2017

5

Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, E-Learning activities in a blended learning mode: experience in teaching computer science students, 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Испания/Севиля, Виртуална презентация на доклад 2016

2016

6

Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A General Model for Educational Software Design and Development, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Испания/Barcelona, Spain 2015

2015

7

Pencho Mihnev, E-Learning in Support to Educational Field Trips – A Subject And Platform Independent Curriculum And Teacher Training Model, Based On Practice, 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Испания/Seville, Spain 2015

2015

8

Pencho Mihnev, An Example of Teaching Educational Software Design and Development, 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Испания/Seville, Spain 2015

2015

9

Теменужка Зафирова-Малчева, "Електронно дистанционно обучение – от научните изследвания към практиката" Автори: Теменужка Зафирова-Малчева, Елиза Стефанова, Красен Стефанов, Пенчо Михнев , СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА, СУ "Св. Кл. Охридски", София, България, 6 - 8 Юни 2014 2014

2014

10

Pencho Mihnev, An assignment-based e-Learning course , International Congress: Tools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems., Paris, France, 20-22 September 2010

2010

11

Пенчо Михнев, Международният проект "Ключ към природата" (KeyToNature)за електронна идентификация на биоразнообразието, по програма eContentPLUS на Европейската комисия, Биологично разнообразие и жизнена среда, Аула на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", София, 24-25 юни 2010

2010

12

Pencho Mihnev, Using e-tools for identification of organisms in Biology and Ecology education in schools and universities, 13th International Conference "ICT in the education in the Balkan countries", Varna, Bulgaria, 17-19 June 2010

2010

13

Пенчо Михнев, Kатегоризация и анализ на учебните програми по АВИТО в СУ “Св. Кл. Охридски” с приложение на модела на Мишра – Кохлер, Ден на Електронното обучение в СУ "Св. Кл. Охридски", България/София/Аула на СУ "Св. Кл. Охридски", 11 декември 2009

2009

14

Пенчо Михнев, Проектът "Ключ към природата" (KeyToNature), ИКТ в образованието, Международен Експо Център, София, 07. ноември 2008

2008

15

Pencho Mihnev, Towards an organisational mode of ‘interface’ university structure as a means of serving the lifelong learning needs, IFIP conference, „E-Training Practices for Professional Organisations”, Pori, FInland, 7-11 July 2003

2003

16

George Simidtchiev, Pencho Mihnev, BULGARIA. The Role of Government in the Delivery of Education Systems, Joint WBI/OECD Seminar on the Role of Government in the Delivery of Education Systems, OECD, Paris, France, 21-22.03. 2000

2000

Научно ръководство

Пенчо Михнев, Квалификация на учители и разработка на учебна документация и материали за избираем модул по профилирана подготовка по компютърна графика (моделиране, конструиране и чертане) в гимназиалния етап на средното училище, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Екатерина Павлова

2018

Интернет и WWW-базирани разработени материали икурсове за електроннообучение 1997 – 2012

На български език:
 • На български и английски език: Инсталация, разработка на дизайна и поддръжка на портал зае-обучение на платформа Moodle за електронно обучение в рамкитена международния проект “KeyToNature” по програма eContentPlus на Европейската комисия (2007-2010 г.) на адрес: http://k2n.bikam.com/moodle-new/
 • Курсове-шаблони на български и английски език за е-обучениена преподаватели за провеждане на електронно обучение за работа с електронниопределители по биология (2008-2010 г.) на адрес: http://k2n.bikam.com/moodle-new/course/category.php?id=20и http://k2n.bikam.com/moodle-new/course/category.php?id=7(вход като гост)
 • Курсове набългарски и английски език за е-обучение на преподаватели за провеждане наелектронно обучение за работа с електронни определители по биология (2009-2010г.) на адрес: http://k2n.bikam.com/moodle-new/course/view.php?id=34(вход като гост)
 • Курс “Аудио-визуални и информационни технологии вобучението” (АВИТО), спец. “Теология”, IV и V курс – редовно и задочно обучение, Богословски факултет, СУ, летенсеместър 2000/2001 г. на адрес: http://forum.uni-sofia.bg/bf-elearn
 • Курс “Компютърна подготовка – част I”,  спец. “Теология”, изборен курс,бакалав.степен, I и II курс – редовно и задочно обучение, Богословски факултет, СУ, зименсеместър 2005/06, 2006/07, 2007/08 г. на адрес: http://forum.uni-sofia.bg/bf-elearn
 • Курс “Компютърна подготовка – част II”,  спец. “Теология”, изборен курс,бакалав.степен, I и II курс – редовно и задочно обучение, Богословски факултет, СУ, летенсеместър 2005/06, 2006/07, 2007/08 г. на адрес: http://forum.uni-sofia.bg/bf-elearn
 • Курс “Стратегическо планиране за държавната администрация”, съвместен проект наИнститут „Отворено общество” и Министерството на държавната администрация иадминистративната реформа, София, 2005/06, на адрес: http://aoe.osf.bg
 • Курс „Проектиране на електронно обучение”, зимен семестър 2005/06, задължителен курс отмагистърската програма „Електронно обучение” на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”,на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс «Планиране и разработка на изследователскипубликации и презентации», зимен семестър 2004/05, 2005/06, избираем курс завсички магистърски програми във ФМИ на СУ «Св. Климент Охридски», на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс „Разработка на ИКТ-базирано обучение” летен семестър2004/05, избираем курс бакалав.степен, ФМИ на СУ, на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс „Планиране и управление на ИКТ-базирано обучение”летен семестър 2004/05, избираем курс бакалав.степен, ФМИ на СУ, на адрес http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс “Аудио-визуални и информационни технологии вобучението” (АВИТО), спец. “Математика и информатика”, II курс, ФМИ, СУ, летен семестър 2000/2001 г. на адрес: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/itavso2001/, III курс ФМИ, СУ и III курс „Химия и информатика”, СУ, летен семестър, 2001/02, 2002/03, 2003/04,2004/05 на адрес: http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg/moodle
 • Курс “Информационни технологии и аудио-визуални средствав обучението” (ИТАВСО), спец. “Математика и информатика”, II курс, ФМИ, СУ, летен семестър 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01 г. на адрес: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/itavso2001/ (ID: ‘student; Password: ‘millenium)
 • Курс “Училищен курс по информатика”, спец. “Математика иинформатика”, V курс, ФМИ, СУ, зимен семестър1999/2000, 2000/01, 2001/02 г. на адрес: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/uki2001/
На английски език:

Персонални страници