Мария Георгиева Каратопраклиева

Мария Георгиева Каратопраклиева

Доцент
Доктор
Имейл: 
ivmarkar@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 675
Кабинет: 
ФМИ-524
Приемно време: 

понеделник 13.30-14.30; петък 15-16

Образование и научни степени

Образование

 • Средно образование - 1972 - 1975 г. в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", София
 • Висше образование - 1975 - 1980 г. в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Аспирантура - 1981 - 1984 г. в СУ "Св. Климент Охридски"

Образователни степени

 • Магистър по математика - 1980 г. (специалност Диференциални уравнения)
 • Допълнителна квалификация - учител по математика, 1980 г.

Научни степени

 • Доктор (кандидат на науките по математика) - 1985 г.

Научни интереси

 • частни диференциални уравнения
 • уравнения от смесен тип
 • нелилейни уравнения
 • нелокални задачи

Научни проекти

Участие в научни изследвания по Договори с МОН с номера: 

 • MM 904/ 99 в периода 1999 - 2004 г.;
 • VU- MI- 02/2005 от 2005 г. нататък.

Участие в научни изследвания по Договори с ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски" с номера:

 • 26/ 2004 в периода 2004 - 2007 г.

Преподавателска дейност

Задължителни дисциплини в бакалавърската степен на обучение в ФМИ:

 • Диференциални уравнения
 • Частни диференциални уравнения
 • Уравнения на математическата физика

Изборни дисциплини в бакалавърската степен на обучение в ФМИ:

 • Вариационни методи в ЧДУ
 • Специални функции и приложения

Задължителни дисциплини в магистърската степен на обучение в ФМИ:

 • Вариационни методи в математическата физика

Изборни дисциплини в магистърската степен на обучение в ФМИ:

 • Гранични задачи за нелинейни елиптични уравнения
 • Специални функции в математическата физика
 • Гранични задачи за уравнения от смесен тип и приложението им в газодинамиката

Задължителни дисциплини в бакалавърската степен на обучение в ФзФ

 • Математически анализ на функции на една променлива
 • Математически анализ на функции на много променливи

Списък с публикации

 1. Local solvability and hypo-ellipticity for a class of differential operators with double characteristics, Serdica , v. 8, 1982, 367 -377.
 2. On a boundary value problem for an equation of mixed type with discontinuous coefficients. I. Uniqueness of the solution, Annuaire de l'Universite de Sofia, Fac. de Math. et Mec., Livre 1 - Math., 77, 1983, 37 - 50.
 3. On a boundary value problem for an equation of mixed type with discontinuous coefficients. II. Existence of the solution, Annuaire de l'Universite de Sofia, Fac. de Math. et Mec., Livre 1 - Math., 77, 1983, 51 - 50.
 4. On the theory of equations of mixed type with discontinuous coefficients I, Differents. Uravneniya, 23, 1987, 1, 85 - 102.
 5. On the theory of equations of mixed type with discontinuous coefficients II, Differents. Uravneniya, 24, 1988, 1, 91 - 105.
 6. A nonlocal boundary-value problem for an equation of mixed type, Differents. Uravneniya, 27, 1991, 1, 68 - 79.
 7. On a nonlocal boundary-value problem for a quasilinear equation of mixed type, Proceedings of XIX Summer school "Applications of Mathematics in Engineering" – Varna , 24.08. - 02.09.1993, Technical University of Sofia, Sofia, 1994, 273 - 276.
 8. A regular solution of a nonlocal boundary-value problem for an equation of mixed type, Differents. Uravneniya, 30, 1994, 5, 847 - 857.
 9. On a nonlocal boundary value problem for a quasilinear equation of mixed type, Mathematica Balkanica, New Series, 14, 2000, Fasc. 3 - 4, 347 - 360.
 10. A nonlocal boundary value problem for a class of nonlinear equations of mixed type, CR L' Acad. Bulg. Sci., 53, 2000, No 7, 35 - 38.
 11. On a nonlocal boundary value problem for an equation of mixed type with discontinuous coefficients, Mathematica Balkanica, New Series, 15, 2001, Fasc. 1 - 2, 67 - 73 .
 12. A nonlocal boundary value problem for a class of nonlinear equations of mixed type, Annuaire de l'Universite de Sofia, v. 98, 2005, in print.