Павел Илиев Павлов

Павел Илиев Павлов

Установен изследовател (R3)
Доцент
Доктор
Имейл: 
pavlovp@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 729
Кабинет: 
ФМИ-535
Приемно време: 

понеделник и сряда от 13 до 14 часа

Образование и научни степени

 • Бакалавър по математика, 1976 г., СУ "Св. Кл. Охридски"
 • Магистър по информатика, 1981 г., СУ "Св. Кл. Охридски"
 • Доктор по информатика, 2004 г., СУ "Св. Охридски"

Научни интереси

 • Процедурно програмиране
 • Обектно ориентирано програмиране
 • Функционално програмиране
 • Програмиране в Интернет
 • Дигитализация на научно и културно наследство
 • Онтологии и онтологични системи

Научни проекти

 • 2004-2005:
  Проект "Подготвяне на каталог в XML формат на българските ръкописи, запазени в България" по договор между Агенцията по информационни и комуникационни технологии при Министерството на транспорта и съобщенията и ИМИ - БАН
 • от 2004:
  Проект "Knowledge Transfer for Digitisation of the Scientific and Cultural Heritage in Bulgaria", FP6 Contract N MTKD-CT-2004-509754

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2006/2007 учебна година

 • Функционално програмиране (Компютърни науки, ІІ курс): вторник и четвъртък, 9-13 ч., ФМИ-306
 • ЕСПРИ (избираема дисциплина): четвъртък, 16-18 ч., ФМИ-200
 • XML програмиране (избираема дисциплина): вторник, 17-19 ч., ФМИ-200

Списък с публикации

Статии

 1. П. Павлов, С. Бъчваров. Реализация АСО "Наставник" для микрокомпьютера "Правец-82". В сб. Микрокомпьютерные системы обучения, Москва, Изд. МГУ, 1986, 103-108.
 2. П. Павлов, С. Бъчваров. Реализация зкспериментальной автоматизированной системы обучения "Наставник". В сб. Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях, София, Изд. на СУ, 1986, 186-197.
 3. П. Павлов, С. Бъчваров. Опыт обучения по Фортрану с применением АСО "Наставник" на микрокомпьютере "Правец-82". В сб. Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях, София, Изд. на СУ, 1988, 234-236.
 4. П. Павлов, С. Бычваров, М. Апостолова. Применение АСО "Наставник", реализованной на микрокомпьютере "Правец-82", в обучении по информатике в Софийском университете им. Кл. Охридского. В сб. Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях, Москва, Изд. МГУ, 1989, 69-75.
 5. П. Павлов. Авторский язык АЕРО-16 для микрокомпьютера "Правец-16". Математика и математическо образование, БАН, 1990, 275-278.
 6. П. Павлов. Текстовый редактор и программа конвертирования в системе АЕРО. В сб. Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях, София, Изд. на СУ, 1990, 191-196.
 7. С. Бычваров, П. Павлов. Авторская система для микрокомпьютера "Правец-16". Математика и математическо образование, БАН, 1991, 190-194.
 8. С. Бычваров, П. Павлов. Разработка авторской системы АЕРО-16. В сб. Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях, София, Изд. на СУ, 1992, 9-13.
 9. Д. Добрев, П. Павлов. Детерминирани крайни автомати като преобразуватели и техните приложения. Математика и математическо образование, София, 1996, 193-198.
 10. Д. Добрев, П. Павлов. Детерминирани крайни автомати като разпознаватели и тяхната реализация на Паскал. Юбилейна научна конференция на Шуменския Университет, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", Шумен, 1997, 95-99.
 11. П. Павлов. Интернет и авиацията. Българската авиационна страница. Научна сесия на ВВВУ "Г. Бенковски", Долна Митрополия, 1998, 30-34.
 12. П. Павлов. Бойните опознавателни знаци на българската авиация. Научна сесия на ВВВУ "Г. Бенковски", октомври 1997 (под печат).
 13. P.Pavlov. About an error in JavaScript concerning Problem 2000, Applications of Mathematics in Engineering and Economics’26, Heron Press, Sofia, 2001, 311-312.
 14. P.Pavlov. An approach to building an ASP programming course. Application of Mathematics in Engineering and Economics, Bulvest 2000, Sofia, 2003, 270-273.
 15. П.Павлов. Концепция за курс по XML и неговите приложения. Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 2003, Факултет “Авиационен” на НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 24–25 април 2003 г., Том 2, 7-10.
 16. P.Pavlov. Scripting Languages in ASP Programming Course. Application of Mathematics in Engineering and Economics, Bulvest 2000, Sofia, 2004, 321-325.
 17. П.Павлов. XML Presentation of Catalogue Data on Mediaeval Slavonic Manuscripts: Experience and Perspectives. Mathematics and Education in Mathematics, Vol. 33, Sofia, 2004, pp. 236-240
 18. П.И.Павлов, Р.В.Здравкова. Регистриране на учебни дисциплини и редактиране на въпроси при автоматизирано създаване на тестове. Сборник доклади на Юбилейна научна сесия 2004, Факултет “Авиационен” на НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2004 (под печат).
 19. P. Pavlov, XML Editors Overview and the Challenge to Build XML-oriented Editor for Mediaeval Manuscript Descriptions. IJ ITA, Vol. 11 (2004), Number 2, pp. 186-193.
 20. P. Pavlov, XEDITMAN: A XML Editor for Manuscript Descriptions and its Implementation for Cataloguing of Bulgarian Manuscripts. Review of the National Digitisation Centre of Serbia and Montenegro, Belgrade, Vol. 5 (2004), pp. 49-58.
 21. P. Pavlov, On the Visualization of Electronic Catalogue Descriptions of Bulgarian Manuscripts. In: G. Venkov, M. Marinov (Eds.), Applications of Mathematics in Engineering and Economics. Softtrade, Sofia, 2005, pp. 344-348.
 22. M. Dobreva, P. Pavlov. How to Enter Data on Mediaeval Bulgarian Manuscripts More Easily, or XEditMan: An XML Editor for Manuscript descriptions. Scripta & e-Scripta, Vol. 2 (2004), Sofia, “Boyan Penev” Publishing Center, pp. 79-95.
 23. M. Nisheva-Pavlova, P. Pavlov. Tools for Intelligent Search in Collections of Digitized Manuscripts. In: M. Dobreva, J. Engelen (Eds.), “From Author to Reader: Challenges for the Digital Content Chain. Proceedings of the 2005 ELPUB Conference”. Peeters Publishing Leuven, 2005, pp. 145-150.
 24. P. Pavlov, XEditMan: an XML Editor for Manuscript Descriptions. In: M. Dobreva, J. Engelen (Eds.), “From Author to Reader: Challenges for the Digital Content Chain. Proceedings of the 2005 ELPUB Conference”. Peeters Publishing Leuven, 2005, pp. 339-340.
 25. P. Pavlov, M. Nisheva-Pavlova. Knowledge-based Search in Collections of Digitized Manuscripts: First Results. Proceedings of the 10th ICCC International Conference on Electronic Publishing (Bansko, 14-16 June 2006), FOI-COMMERCE, Sofia, 2006, pp. 27-35.
 26. P. Pavlov, Tools for Search in Electronic Collections of Manuscript Descriptions Realized in the Integrated Environment XEditMan. Review of the National Center for Digitization, Belgrade, ISSN 1820-0109, Vol. 8 (2006), pp. 23-28.
 27. M. Nisheva-Pavlova, P. Pavlov. On the Applicability of Protege/OWL in Building Software Tools for Intelligent Search in Digitized Collections of Manuscripts. Review of the National Center for Digitization, Belgrade, ISSN 1820-0109, Vol. 9 (2006), pp. 13-17.

Книги

 1. П. Павлов, М. Апостолова. Ръководство по Бейсик. София, Изд. на СУ, 1988.
 2. М. Нишева, П. Павлов. Функционално програмиране на езика SCHEME. София, 2004.