Информационни системи

Специалността Информационни системи (ИС) подготвя специалисти, които познават добре всички аспекти на проектирането, разработването, поддържането и използването на различните видове информационни системи в организациите. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с най-новите изисквания на световните организации, които предлагат Curriculum Guidelines за бакалавърските програми по ИС - Association for Computing Machinery (ACM) и Association for Information Systems (AIS).

За студентите, приети от учебната 2018/2019 година и след това се дава възможност, при успешното полагане на изпити по подбрани избираеми дисциплини, да получат допълнителна професионална квалификация – „Разработчик на ИС“ или „Системен аналитик“.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИ Б 010113; МИ Б 010118 Информационни системи
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по информационни системи

Насоченост, образователни цели

Специалността Информационни системи (ИС) подготвя специалисти, които познават добре всички аспекти на проектирането, разработването, поддържането и използването на различните видове информационни системи в организациите. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с най-новите изисквания на световните организации, които предлагат Curriculum Guidelines за бакалавърските програми по ИС - Association for Computing Machinery (ACM) и Association for Information Systems (AIS).

Учебният план на специалността цели да осигури задълбочена подготовка в основните информатични области, по-специализирана подготовка в областта на разработката на бази от данни и информационни системи и известни практически умения при използването на съвременните технологии.

Обучение

В учебния план на специалността са включени поредица от задължителни дисциплини, свързани с програмиране, структури от данни, бази от данни, системи за управление на бази от данни,  проектиране и разработка на информационни системи,  особености при разработка на специфични приложения. Включени са учебни дисциплини с математическа подготовка, ориентирана към нуждите на специалистите по информационни системи. В учебния план се предлагат множество избираеми дисциплини, различни практикуми и възможности за стаж в софтуерни фирми. При успешното полагане на изпити по подбрани избираеми дисциплини, студентите от специалността ИС получават допълнителна професионална квалификация – „Разработчик на ИС“ или „Системен аналитик“.

Професионални компетенции

Студентите, завършващи специалността "Информационни системи", имат многостранна подготовка в основните информатични области – различни езици за програмиране и структури от данни, среди и средства за програмиране, бази от данни, системи, основани на знания, компютърни мрежи. Те придобиват основни теоретични знания и практически умения за разработване и поддържане на информационни системи. При завършването си студентите:

  • притежават фундаментални знания за съвременните компютри, комуникации и софтуер;
  • познават основните дейности на организациите и отделните им функции  и могат да прилагат концепции и методи за достигане целите на организациите в областта на информационните технологии;
  • притежават умения за разбиране и моделиране на организационните процеси и данни , имплементиране на технически решения, управление на проекти и интегриране на системите в организациите;
  • могат да разработват бази от данни и  информационни системи, прилагайки съвременни методи и инструменти; 
  • познават съвременни софтуерни процеси, умеят да работят в екип; 
  • умеят да мислят аналитично и критично; 
  • владеят методи и средства за успешна комуникация с клиенти, потребители и други заинтересовани лица;
  • проявяват професионализъм и спазват етичните норми.

Студентите, които придобиват допълнителна професионална квалификация „Разработчик на ИС“, изучават  допълнителна група избираеми дисциплини, свързани целенасочено с разработката на ИС и провеждат стаж с участие в разработката на реална ИС. Те владеят добре езици за програмиране, използвани активно в разработката на ИС, имат практически умения за работа със среди за програмиране, насочени към разработката на ИС;

Студентите, които придобиват допълнителна професионална квалификация „Системен аналитик“, изучават  допълнителна група избираеми дисциплини, в областта на управление на бизнес процеси,  събиране и анализиране на изисквания,  анализ на данни. Познават и умеят да прилагат редица методи и инструменти в посочените области. Провеждат стаж с участие в разработката на реална ИС.

Професионална реализация

Студентите, завършващи специалността "Информационни системи" могат да заемат множество позиции, свързани с приложението на информационните технологии в съвременното общество. Бакалаврите по информационни системи не само могат да разработват различни софтуерни приложения. Те могат да определят целите, използването и стойността на информационните системи и на информационните ресурси  на организациите и успешно да участват при управлението им. Те могат да прилагат знанията и уменията си като специалисти по проектиране, разработка, тестване, внедряване, документиране и използване на различни видове информационни системи. Могат да работят като системни и бизнес аналитици, администратори и проектанти на бази от данни, да разработват, тестват и внедряват информационни системи и  други приложения. Придобитите знания и умения ще им позволят да намерят реализация във всички дейности, свързани с разработката на приложен софтуер.

Учебен план