Алгебра, геометрия и топология

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIM242113 Математика
Магистърска програма: 
Алгебра, геометрия и топология
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Алгебра, геометрия и топология
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Азнив Каспарян

Насоченост, образователни цели

Целта на програмата е да предостави на студентите теоретична подготовка в областта на алгебрата, геометрията, топологията и да създаде практически умения за нейното прилагане при решаване на задачи. От една страна, студентите разширяват математическата си култура, получават представа за взаимодействието между отделните дялове на математиката. От друга страна, те се специализират в оп-ределена, избрана от тях област. Приемният изпит е под формата на събеседване върху избрана от кандидата математическа тема. Могат да кандидатстват бакалаври, завършили направление Математика или такива, които владеят основното учебно съдържание на бакала-върска програма по математика. Приемният изпит е задължителен и при кандидатстване за платено обучение. Приемът в магистърската програма е от зимен семестър.

Обучение

Магистърската програма развива умения за анализиране и усво-яване на нова информация, за нейното осмисляне и адаптиране към решаваните теоретични или приложни задачи. Студентите се запоз-нават с установените в практиката техники за работа, както и с диа-пазона на тяхната приложимост. По възможност се разглеждат ал-горитмични и програмни имплементации на теоретични конструк-ции. Стимулира се систематизирането на научна информация и формулирането на нови задачи. В зависимост от избраната тематика студентите се специализират в съвременни развиващи се области на алгебрата, геометрията и топологията.

Професионални компетенции

След завършване на магистърската програма студентите придо-биват знания и умения за правилна и бърза ориентация в теоретич-ни и практически математически задачи. Те могат да продължат с развиване на абстрактна научноизследователска дейност или да приложат получените познания за решаване на конкретни практи-чески индустриални или информационни задачи. Фундаменталната подготовка, която получават, им дава възможност да формулират правдоподобни хипотези и да търсят естествени начини за тяхното доказване и приложение. Самостоятелното им мислене е важна предпоставка за съставяне и решаване на оригинални изследовател-ски задачи.

Професионална реализация

Обучението в магистърската програма Алгебра, геометрия и то-пология е стартова площадка за написване на дисертация и получа-ване на ОНС „доктор“ в областта на математиката. Част от студенти-те могат да продължат развитието си като асистенти във Факултета по математика и информатика. Друга част могат да се реализират като специалисти върху търсенето на математически решения на конкретни икономически или информационни проблеми.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Алгебра, геометрия и топология6.07 MB

За информация и контакти

проф. д-р Азнив Каспарян
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: 02/8161 710
e-mail: kasparia@fmi.uni-sofia.bg