Уравнения на математичната физика

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIM232113 Математика
Магистърска програма: 
Уравнения на математичната физика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Уравнения на математичната физика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Цветан Христов

Насоченост, образователни цели

Целта на тази магистърска програма е чрез сериозна теоретична и приложна подготовка да създаде професионални кадри както за теоретични изследвания в областта на уравненията на математичната физика, така и в многобройните им приложения. Очаква се подготвяните специалисти да притежават необходимата гъвкавост, универсалност на подготовката и комуникативност. В отговор на нуждите на практиката и забележително нарасналите изчислителни възможности на съвременните компютри е отчетена необходимостта от владеенето на все по-сложни и ефективни числени методи за решаване на задачи за линейни и нелинейни частни диференциални уравнения. По тази причина в магистърската програма освен многобройни изборни и задължителни курсове по частни диференциални уравнения са застъпени и редица курсове по числени методи за такива уравнения. Включени са и курсове по механика, където не само се изследват физическите модели, водещи до съответните уравнения, но и се предлагат модерни методи за численото им решаване и за визуализация на резултатите. Последното е отражение на общопризнатия факт, че понятия, модели, идеи и методи от областта на диференциалните уравнения са широко използвани в останалите природни и обществени науки, както и в приложенията с насоченост към биологията, икономиката, индустриалното и строителното инженерство и др. 

Обучение

Предвидено е завършване на магистърската програма както с теоретична дипломна работа, така и с дипломна работа, основана на приложна разработка. Заложена е необходимата гъвкавост, която позволява профилирането на обучавания в избраната от него област на математиката, за което той ще получи съвети и съдействие от квалифицирани преподаватели. Това ще даде възможност на завършилите тази програма студенти да намерят своето място за работа както в областта на теоретичните изследвания, така и в звена, които се интересуват главно от приложенията.

 За преподаване в програмата по уравнения на математичната физика са привлечени както преподаватели от Факултета по математика и информатика, така също и опитни колеги от институтите на БАН по механика, математика и информатика и информационни и комуникационни технологии. Канени са и лектори от чужбина.

Професионални компетенции

  • Предвижда се и придобиването на умения за реализация на числени методи на суперкомпютър с паралелна архитектура, както и ефективна 3D визуализация и компютърна симулация на реални процеси в новосъздадената лаборатория към ФМИ (Център за симулация и визуализация на бизнес процеси) с такъв предмет на дейност.
  • Във ФМИ е изградена лаборатория за визуaлизация и числени симулации. Изграждането ще се осъществи в сътрудничество с норвежката група Priority Research and Development Group for Mathematical Modeling, Numerical Simulations and Computer Visualization. Тя е базирана на паралелна архитектура на Hewlett-Packard и технологията active stereo. Част от предназначението на тази лаборатория е визуализация и симулация на нелинейни задачи на математическата физика свързани с инженерно проектиране, геометрическо моделиране и динамика на флуидите.

Професионална реализация

Не по-малко важна цел е получаването на необходимата основа за самостоятелна изследователска работа и по-нататъшно включване в докторска програма в Софийския университет или друг университет (български или чуждестранен). Обучаваните по тази програма студенти ще имат възможност след допълнителен вътрешен конкурс да продължат обучението си в западноевропейски университети, с които има сключени договори по линия на програмата за обмен Еразъм+ или аналогични такива (вж. на сайта на ФМИ повече информация за възможностите за реализация).

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Уравнения на математичната физика937.79 KB

За информация и контакти

доц. д-р Цветан Христов
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 675
e-mail: tsvetan@fmi.uni-sofia.bg