Динамични системи и теория на числата

Програмата е предназначена за кандидати с бакалавърска степен в областта на математиката, естествените или техническите науки. Предполагат се стандартни знания по математика, физика, механика и др. Приемният изпит се състои в изнасяне на кратък доклад (25–30 мин.) по свободно избрана от кандидата математическа тема. 

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIM212113 Математика
Магистърска програма: 
Динамични системи и теория на числата
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Динамични системи и теория на числата
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Ангел Живков

Насоченост, образователни цели

Крайната цел е студентите да получат достатъчна подготовка за започване на научна работа и преподаване в няколко области на съвременната математика: динамични системи, теория на числата, диференциална геометрия, някои раздели на теоретичната физика, топология, функционален анализ. 

Обучение

Всички курсове в програмата са избираеми. За успешното завършване на програмата студентът трябва да вземе осем курса, да изнесе два доклада на семинар и да защити магистърска теза.

Програмата завършва с подготовка и защита на магистърска теза за образователно-квалификационната степен „магистър по математика“. Работата върху магистърска теза се възлага и ръководи от научен ръководител, избран за всеки студент индивидуално сред преподавателите от Софийския университет.

В програмата участват преподаватели от Софийския университет, които имат много добри контакти с водещи учени в света – както лично, така и чрез международни програми. Те са с богат опит в ръководенето на дипломанти и докторанти, които след завършване на обучението имат отлична научно-преподавателска кариера в САЩ, Западна Европа и България.

Професионални компетенции

Студентите, посещавали изборните курсове към програмата „Динамични системи и теория на числата” и положили успешно съответните изпити, ще са придобили знания в актуални и трудни области от съвременната математика - динамични системи, теория на числата, диференциална геометрия, някои раздели на теоретичната физика, топология, функционален анализ.

Професионална реализация

Завършването на тази магистърска програма ще бъде много добра подготовка за студенти, които възнамеряват да кандидатстват за докторантура в областта на точните науки у нас и в чужбина. Обучението по нея би било полезно и за студенти, желаещи в бъдеще да се занимават с приложна математика, банково дело и др., тъй като е добре известно, че специалисти, притежаващи знания и умения в областта на чистата математика, се посрещат много добре от работодатели в такива области.

Учебен план

За информация и контакти

Ръководител: доц. д-р Ангел Живков
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 788
е-mail: zhivkov@fmi.uni-sofia.bg