Програми

Приемът на бакалаври във ФМИ се извършва в три основни професионални направления:

(1) 4.6 Информатика и Компютърни Науки - по четири специалности:

(2) 4.5 Математика - по три специалности:

(3) Педагогика на обучението по Математика, Информатика и Информационни Технологии - по една специалност: