Вътрешни – финансирани от СУ

Всяка година Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ) обявява сесия за проекти към Фонд научни изследвания (ФНИ) на СУ. Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) има избрана научна комисия, която ежегодно изготвя и актуализира критериите за експертна оценка на научно-изследователските проекти във ФМИ към ФНИ на СУ. Научната комисия възлага на външни рецензенти оценяването на подадените проектни предложения, както и отчетите по одобрените за финансиране проекти.

За 2018 г.:
Критерии за експертна оценка на тематичен научноизследователски проект по ФНИ на СУ и Приложение 1: Инструкция (за достъп се изисква автентикация)
Приложение 2: Таблица за точките по критерий 5 (за достъп се изисква автентикация)

Тематични проекти за 2018 г. (за достъп се изисква автентикация)
Проекти за научни форуми за 2018 г. (за достъп се изисква автентикация)

Повече информация е налична на: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/