Статистическа лаборатория СТАТЛАБ

Мисия

 • да повишава общата статистическа грамотност и разпространява статистически знания като участва в проекти и предоставя консултантски услуги в областта на приложение на статистически методи и статистически софтуер в различни области от обществената практика; 
 • да подпомага научни изследвания във ФМИ и в други факултети при планиране на експерименти и обработка на данните с приложение на вероятностни модели.

Правилник за устройството и дейността на Статистическа лаборатория към катедра ВОИС

Ръководител

Академичен състав

 • проф. д-р Марусия Божкова
 • гл. ас. д-р Деница Григорова
 • гл. ас. д-р Мая Желязкова

Сътрудници

Студентите от бакалавърска програма „Статистика“, магистърска програма „Вероятности и статистика” и докторанти ще сътрудничат на лабораторията, като натрупват опит, компетенции и стаж в областта на вероятностни модели, статистически процедури и алгоритми за анализ на данни, статистически софтуер, методики и практики за приложение на статистиката.

Статистическата лаборатория изпълнява своите функции в партньорство с външни на ФМИ организации и сътрудничество с други студенти и преподаватели от ФМИ, както и хонорувани преподаватели.

Задочно студентско състезание по стохастика "Димитър Въндев"
Регламент на състезанието и условия на задачите

2014

 • Условия на конкурса и задачите
 • Срок: 23 април 2014
 • Първа награда: 
  • Стоян Димитров, МП ВиС
 • Втора награда:
  • Елизабет Зарева, ФМИ, МП ММИ
  • Маргарита Николова, ФМИ, МП Оптимизация