Проект "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)"

На 21.04. 2017 г. стартира изпълнението на проект с договор № BG05M2ОP0001-2.009-0013 "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)" на СУ "Св. Климент Охридски", финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж", който ще продължи до 1 януари 2019 г. 

Проектът ще предостави възможност на докторанти, пост­докторанти, млади учени, преподаватели и студенти да осъществят мобилност с цел участие в международни научни форуми: конференции, семинари и др., участие в летни (зимни) научни школи в чужбина, краткосрочни научни визити във водещи чуждестранни научни центрове /Участие в международни форуми: 3 дни, Участие в летни школи и други обучителни форми в чужбина: 8 дни, Краткосрочни научни визити: 6 дни/. Ще се кандидатства електронно, като допълнителна информация за процедурата и документите за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на СУ, както и на сайта на ФМИ. Бенефициентите докторанти, следва да владеят добре писмено и говоримо английски и/или езика на страната – домакин; да имат научни публикации по темата в български и/или в чуждестранни научни списания или да участват в текущ научен проект към СУ; да са на трудов договор (или да се обучават към момента в някоя от допустимите форми за обучение) в СУ. 

Ще бъдат организирани и провеждани и специализирани обучения за докторантите и студентите. Представителите на целевата група ще могат да повишават своята квалификация, работейки съвместно с български и чужди експерти. С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени общо четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета: 

  • Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити; 
  • Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове; 
  • Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката; 
  • Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература. 

За повече информация: 

Доц. д-р Мая Стоянова, stoyanova@fmi.uni-sofia.bg 
Проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg 

Съобщения

Започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет „Мобилност“ (краткосрочни командировки за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС). Поканата за кандидатстване е отворена. Цялата информация, както и пакетът с документи, необходим за кандидатстване, можете да намерите тук.