Проект "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

Наименование: BG05M2OP001-1.001-0004-C01  „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе)

Проектът  е финансиран от Оперативна Програма " Наука и образование за интелигентен растеж" в размер на 29 781 882,42 лв., от които 25 314 600,06 лв от Европейския фонд за регионално развитие и 4 467 282,36 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 28 февруари 2018 г. – 31 декември 2023 г.

Основна цел на проекта

Екипът ще работи за изграждането на конкурентен и международно признат научноизследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС „Информатика и информационни и комуникационни технологии”.  Центърът за върхови постижения УНИТе е от типа разпределена изследователска инфраструктура и се изгражда, за да  подобри възможностите на изследователите от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) за сътрудничество както помежду си, така и с партньори от Европа и целия свят. Така ще се улеснят и подобрят комуникационните и информационните потоци между участващите организации, които използват компютърно осигурени комуникационни системи като начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през десетилетието 2020-2030 г.

Партньори

В екипа за изпълнение на проекта участват пет университета. Софийският университет „Св. Климент Охридски” е водещ партньор и ще работи заедно с Технически университет - София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас и  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. 

За постигане на целите, основният екип на петте университета ще работи съвместно и с 16 асоциирани партньори, между които български и чуждестранни изследователски центрове, университети и специализирани средни училища, бизнес структури.

Дейности

За периода на изпълнение на проекта (2018-2023), екипът от петте университета-партньори има отговорната задача да изгради уникална изследователска структура, разпределена на територията на България. 75% от общия бюджет на проекта са заделени за нейното изграждане. До края на проекта през 2023, се предвижда да бъде изграден изцяло нов научно изследователски комплекс в кампус Лозенец на Софийския университет. Изследователските бази в другите 4 университета-партньори ще бъдат съществено реконструирани и оборудвани до превръщането им в модерни научни комплекси. 

Това покритие на районите създава уникална възможност за изграждане на реално работеща високо-технологична структура в България. В одобрената научна програма на проекта са залегнали пакети с дейности в области като: развитие на инфраструктура за Big Data като услуга и Big data в природните науки; Разработване на съвременни софтуерни услуги за големи обеми от данни; Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; Структуриране на системи за анализ и виртуализация на големи обеми от данни в реално време; Визуализация, дигитализация и прототипиране; Разработване на интелигентни кибер-физични системи; Разработки в областта на интелигентни и устойчиви градове, на фабрики на бъдещето.

Планирано е да бъдат създадени дигитална зона като платформа за сътрудничество и обмен на знания в иновационната верига; специализирани услуги за МСП и млади предприемачи, онлайн достъп до отворени бази данни от научни изследвания, провеждани в Център УНИТе, материали за е-обучение, виртуален достъп до разпределената научна инфраструктура на проекта и др. Дигиталният иновационен център ще подпомага комуникацията и обмена на знания с всички заинтересовани страни.

Много съществен компонент от изпълнението на проекта е широко разгърнатата програма за партньорство както с Европейски и световни университети и изследователски институции, така и с български и международни бизнес и неправителствени структури. От успешното изпълнение на тази програма ще зависи успешното и устойчиво вписване на Центъра във всички подходящи международни научни инициативи и програми.

Очаквани резултати и въздействие

Въвеждането в експлоатация на Центъра за върхови постижения УНИТе ще допринесе за подобряване на познанията за съвременната наука; за насочването на научните дейности към потребностите на страната; за разширяване на обхвата на научните дейности и обръщане на тенденцията за „изтичане на мозъци”. Ще подпомогне преодоляването на застаряването на научния състав и ще открие още хоризонти за развитие на стабилна кариера за учените. Извършването на изследвания в модернизираната база на разпределената инфраструктура ще допринесе за повишаване качеството и устойчивостта на науката  и по-доброто познаване на съвременните научни тенденции. Ще се създадат условия за разширяване на междукултурния опит на изследователите и на обмена на знания с индустрията за придобиване на индустриален опит. Ще се подобри трансфера на знания и общуването с различни заинтересовани аудитории.

Работата в модернизираната изследователска среда ще се отрази и върху качеството на преподаване. Ще се разкрият нови хоризонти за привличане на талантливи млади и опитни учени в ЦВП УНИТе 

Сериозни усилия екипът ще инвестира за повишаване на видимостта на мрежата и на научните дейности.

Повече информация за проекта

За контактcoeinict@fmi.uni-sofia.bg