Профилирана подготовка по информатика - Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми

Едногодишно обучение

Продължителност на обучението: 160 учебни часа
Форма на обучението:  провеждат се в събота и неделя и през ученическите ваканции
Целева група: учители по информатика, ИТ
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Зорница Якова, yakova@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 535

Цели на обучението

Обучението е съобразено с най-новите тенденции и изисквания към преподаването на информатика и ИТ в съвременното българско училище и осигурява допълнителна професионална квалификация за учители по информатика и ИТ в профилирана подготовка по първите два от четирите задължителни модула, определени от държавния образователен стандарт (приложение № 4 на наредбата за областта „информатика“ - МОДУЛ 1 - Обектно ориентирано проектиране и програмиране и  МОДУЛ 2 - Структури от данни и алгоритми).

Повече информация за обучението

Учебен план