Общо събрание на ФМИ, 3.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ
СЪГЛАСНО РЕШЕНИE НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФМИ, ВЗЕТO НА ЗАСЕДАНИE ОТ 29.03.2021 г. (ПРОТОКОЛ № 5)
СВИКВАМ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФМИ
НА 03.06.2021 г. ОТ 14:00 ч. ПРИ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на декана и зам. деканите на ФМИ
  2. Попълване на състава на ФС и на комисиите към ОС на ФМИ
  3. Разни

Съгласно чл. 41, ал. 1 от Правилника на СУ, Общото събрание на Факултета се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор, представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета.

Точки 1 и 3 от дневния ред ще се проведат дистанционно, на адрес: https://os.uni-sofia.bg/course/view.php?id=5, а т. 2 – присъствено.

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва на 3 юни 2021 г. от 13:30 ч. и ще се проведе онлайн на горепосочения адрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА ФМИ…….……......…......

/ доц. д-р Александър Димов /