ОКС "Магистър" - записване за избираеми дисциплини, обща информация за дисциплините

  1. В кампанията за избираеми дисциплини (ИД) за ОКС "Магистър" са видими както ИД от кампанията за ОКС "Бакалавър", така и задължителни за ОКС "Бакалавър" дисциплини. 

Записвайте само тези от тях, които са маркирани като ИД за Вашата магистърска програма (МП)!

  1. Дисциплините, които не са част от учебния план на МП на студента, се разглеждат като факултативни (ФД). Оценките от тях не участват в средния успех, но се вписват в дипломата.
  2. Ограничен брой ФД могат да бъдат признати за избираеми, съгласно посочената по-долу процедура. Дотогава те фигурират в справката от СУСИ 4 като ФД с 0 кредита.

 Процедура по признаване на избираеми дисциплини

След приключване на редовната изпитна сесия, кредитите за дисциплини, извън учебния план на МП, ще бъдат признати служебно от Учебен отдел, когато са изпълнени следните условия:

  1. Дисциплината е одобрена от ръководителя на МП.
  2. Студентът е положил успешно изпита по съответната дисциплина.
  3. Не се надвишава ограничението, определено в учебния план на МП.

Броят кредити, който се признава, е определен от ръководителя на МП.

В случай че ограничението е надвишено, дисциплината остава факултативна.

Извън редовната изпитна сесия, се подава заявление по образец в отдел Студенти на ФМИ (email: studenti@fmi.uni-sofia.bg). В него се описват дисциплините, извън учебния план на МП, по които студентът успешно е положил изпит. Ако не се надвишава ограничението, заложено в учебния план на МП, и след изричното одобрение на ръководителя на МП, на студента се признава определения брой кредити.

 Съгласно решение на Деканското ръководство на ФМИ, след приключване на кампанията за записване ИД не се отписват (включително с индивидуални молби). Записаните ИД, по които студентът няма оценка, се разглеждат като невзети избираеми дисциплини. ИД, по които студентът има оценка Слаб, се разглеждат като невзети изпити.

По време на следването си всеки студент има право най-много на три записани и невзети ИД, които се отписват служебно при дипломирането.

Ако студент има не повече от три записани и невзети ИД, те не се включват към броя на невзетите изпити при изчисляване на текущ среден успех за стипендии, тъй като справката се прави в отдел "Студенти" на ФМИ.

В същото време, е възможно всички невзети избираеми дисциплини да бъдат включени при изчисляване на текущ среден успех за общежития, тъй като това се прави в система извън СУСИ и ФМИ.

Четвърта и следваща ИД, по които студент няма оценка, се разглеждат като невзети изпити.

Не е необходимо повторно записване на избираема дисциплина, ако тя вече е записана в предишна кампания, но не е взета до момента. Независимо дали студентът е посещавал тази ИД, явил се е на изпит или не, след като веднъж я е записал и не я е взел, той се включва автоматично в протокола за поправителната сесия. При повече пропуснати сесии е необходимо заплащане за явяване на изпита. Това трябва да бъде уточнено в отдел "Студенти".