ОКС "Магистър" - записване за избираеми дисциплини, обща информация за дисциплините

  1. Дисциплините, които не са в учебния план на магистърската програма на студента, се водят факултативни дисциплини (ФД), с 0 кредита. Оценките от тях не участват в средния успех, но се вписват в дипломата.
  2. В кампанията за ОКС "Магистър" са видими избираеми дисциплини (ИД) от кампанията за ОКС "Бакалавър", както и задължителни дисциплини за ОКС "Бакалавър". Записвайте само тези от тях, които са дадени като ИД за Вашата магистърска програма на сайта!
  3. Признаването на ограничен брой ФД за избираеми може да стане с одобрение на ръководителя на МП. Такива дисциплини ще бъдат направени избираеми (кредитите за тях ще бъдат признати) в отдел Студенти, след вземане на съответния изпит от студента. Дотогава ще излизат като ФД.

Деканското ръководство на ФМИ е приело избираемите дисциплини да не се отписват след приключване на кампанията за записване (включително с индивидуални молби) и да остават да се водят. Записаните ИД, по които студент няма оценка,  се водят като невзети избираеми дисциплини. ИД, по които студент има оценка двойка,  се водят като невзети изпити.

По време на следването си всеки студент има право най-много на три записани и невзети ИД, които се отписват служебно при дипломирането. Ако студент има не повече от три записани и невзети ИД, те не се включват към броя на невзетите изпити при изчисляване на текущ среден успех за стипендии, т.к. това се прави в отдел "Студенти" на ФМИ.
В същото време е възможно всички невзети избираеми дисциплини да бъдат включени при изчисляване на текущ среден успех за общежития, т.к. това се прави в система извън СУСИ и ФМИ.
Четвърта и следваща ИД, по които студент няма оценка,  се водят като невзети  изпити.

Не е необходимо повторно записване на избираема дисциплина, ако тя вече е записана в предишна кампания, но не е взета до момента. Независимо дали студентът е посещавал тази ИД, явил се е на изпит или не, след като веднъж я е записал и не я е взел, той се включва автоматично в протокола за  поправителната сесия. При повече пропуснати сесии е необходимо заплащане за явяване на изпита - трябва да бъде уточнено в отдел "Студенти".