Откриване на лаборатория по високопроизводителни изчисления

Уважаеми колеги,

заповядайте на 17 март 2017 г. от 10:30 часа в Лабораторния комплекс на София тех парк, Бул. Цариградско шосе № 111Г. на откриването на лабораторията по високопроизводителни изчисления (HPC lab) от Лабораторния комплекс София Тех Парк, изграден по Европейски проект от периода 2007-2013.

Кратка информация:

София Тех Парк (СТП)  е Европейски проект, финансиран в програмния период 2007-2013 г. с малко национално кофинансиране: Проект № BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“. Получател на средствата е Министерство на икономиката, http://sofiatech.bg/en/.

През 2012 г. е създаден консорциум: СТП, Софийски университет "Св. Кл. Охрисдски", Технически университет-София, Медицински университет и Българска академия на науките, който консорциум чрез Сдружение за Научно-изследователска и развойна дейност (СНИРД) ще управлява използването на СТП за изпълнение на научно-изследователска дейност (чрез Лабораторния комплекс), образователна дейност (чрез Музейко и конферентния център "Джон Атанасов") и трансфер на технологии (чрез Инкубатора).

Лабораторният комплекс има 11 лаборатории - 6  в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), 5 науките за живота и енергията. Едната от 6-те лаборатории в областта е Лабораторията по високопроизводителни изчисления (HPC= high performance computing).

HPC Лабораторията е проектирана и софтуерно осигурена от екип на Софийския университет - изследователската група на проф. Ана Пройкова,  Monte Carlo http://cluster.phys.uni-sofia.bg - гл. ас. д-р Стоян Писов, д-р Христо Илиев (сега е постдок в един от най-известните HPC центрове - Аахен (RWTH University) & Юлих). В лабораторията е назначен Иво Илиев, сега магистър във ФзФ.

Първите резултати с новия клъстер NESTUM nestum.phys.uni-sofia.bg са получени от докторантката Десислава Димова, Софийски университет. С едно изречение - HPC - СТП е дело на кадрите на СУ.

Новата лаборатория е съвременно развитие на лабораторията PhysOn University of Sofia Parallel Computer Center, physon.phys.uni-sofia.bg, започнала съществуването си през 2007 г. благодарение на проект Моделиране и анализ на комплексни физични системи, финансиран от Национален Фонд Научни Изследвания по договор ВУ-Ф-205/2006 (р-л проф. дфзн Николай Витанов), клъстерът продължава да се поддържа и развива благодарение на средства по договори с НФНИ ДО 02-136/2008 (р-л проф. дфзн Ана Пройкова), ДО 02-167/2008 (р-л проф. дхн Иван Петков), ДДВУ 02/42 (р-л гл.ас. д-р Красимир Митев) и ДО 02-90/2008 (р-л проф. дфзн Николай Витанов).

Новата лаборатория е доказателство, че устойчиво развитие на изследователска инфраструктура е възможно, ако е изградена около университет.