Откриване на учебна 2020/2021 година във ФМИ, 1.10.2020

Откриването на учебна 2020/2021 година ще се състои на 01.10.2020 г. в двора на ФМИ, както следва:

За  новоприетите студенти от ОКС "Бакалавър"

  • от 14 до 15 ч. - за специалности: Математика, Математика и информатика, Приложна математика и Статистика.
    Книжките на новоприетите студенти ще бъдат връчени от акад. Веселин Дренски, проф. дмн Галя Ангелова и Представител на Аllianz.
  • от 15 до 16 ч. -  за специалности: Информационни системи и Компютърни науки.
    Книжките на новоприетите студентие ще бъдат връчени от представители  на фирми Еxperian, Рaysafe, Musala Soft и Nemetschek.
  • от 16 до 17 ч. -  за специалности: Софтуерно инженерство и Информатика.
    Книжките на новоприетите студенти ще бъдат връчени от представители на SAP, VM Ware, А1 и TechnoLogica.

За  новоприетите студенти от ОКС "Магистър" - от 17 ч. 

Заповед на Декана на ФМИ за провеждане на учебните занятия на 1.10.2020
Деканат на ФМИ