Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години, зимна сесия 2022/2023

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за януарската изпитна сесия на уч. 2022/2023 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположение  изпити от минали години - (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg
Прилага се сканирано копие или снимка на платежното  от платената за съответния брой изпити сума, изписва се факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. За редовни студенти таксата за един изпит е 30лв., за семестриално завършили – по 50 лв на изпит.
Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банковата сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски” е:

IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок за подаване: от 05.12. 2022 г. до 6.01.2023 г.;

Отдел Студенти