Прием за ОКС "Магистър", записване на приетите на второ класиране магистри във ФМИ, учебна 2018/2019 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадени от Ректора на СУ "Св. Кл. Охридски" заповеди за записване в магистърската програма към съответната специалност .

Записването на приетите на второ класиране студенти ще бъде  от 09.10.2018г. до 11.10.2018г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време  - 9:30 – 12:00  и  13:30 – 16:30).

Необходими документи за записване:

 • Оригинал от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
  В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.
  Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал;
 • Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се в книжарницата на ФМИ);
 • Три снимки с формат 4/6 сантиметра;
 • Документ за платена семестриална такса за обучение

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение. Таксите могат да се заплащат:

 • На касите на ФМИ;
 • По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ;
 • EASY PAY – без код, като банков превод;
 • EPAY- без код, като банков превод.
Годишни такси за обучение на магистри – учебна 2018/19г.

Специалност

Държавна субсидия
редовно обучение

Срещу заплащане 
редовно обучение*

Срещу заплащане 
задочно обучение*

Математика

800 лв.

1 680 лв.

Приложна математика

800 лв.

1 680 лв.

1 680 лв.

Математика и информатика

400 лв.

1 000 лв.

500 лв.

Информатика

800 лв.

2 200 лв.

 -

За обучение на чужд език таксата се умножава по коеф. 1,5