Приложна математика

Бакалавърска програма „Приложна математика“ подготвя специалисти, които освен задълбочена математическа подготовка притежават умения да използват получените знания за решаване на практически задачи от различни области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, диференциални уравнения, аналитична механика, математическо оптимиране, математическа физика, механика на непрекъснатите среди. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси, което да задълбочи познанията им в едно от направленията: компютърна математика, структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно - ориентирано и визуално програмиране, математическа икономика, финанси и оптимиране, стохастични модели, механика и математична физика. 

Завършилите бакалавърска програма „Приложна математика“ имат възможност за реализация навсякъде, където математиката и информатиката се използват като инструмент за оптимизиране и решаване на практически задачи, като: консултанти в научно - изследователски проекти, финансови анализатори, актюери, експерти в промишлеността, селското стопанство и търговията, специалисти в държавната администрация и в научните институти, преподавтели във висши училища.  

 

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Специалност: 
МИП01011 3 Приложна математика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
8
Професионална квалификация: 
Бакалавър по приложна математика

Насоченост, образователни цели

Специалност Математика подготвя специалисти в следните направления: алгебра, геометрия, диференциални уравнения, математически анализ, комплексен анализ и топология, вероятности и статистика, изследване на операциите, математическа логика, математическо моделиране, механика. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси, което да задълбочи познанията им в избраното от тях математическо направление.

Обучение

Учебният план осигурява всестранна подготовка на обучаемите в различните направления на математиката. В учебните програми са включени основни теоретични направления като: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, механика, комплексен анализ, математическа логика, диференциални уравнения, математическо оптимиране. Освен това, сериозно внимание се отделя на дисциплини, свързани с приложението на математиката и с информатиката. Чрез разнообразни избираеми дисциплини, практикуми и възможност за стажуване специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да естеството на бъдещата им работа.

Професионални компетенции

Специалистите по Математика имат задълбочени теоретични знания и практически умения за решаването на основни математически проблеми, възникнали  при научни изследвания или от практическо естество:

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, механика, комплексен анализ, математическа логика, диференциални уравнения,  математическо оптимиране.
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране. Имат умения за програмиране на езици за процедурно и обектно-ориентирано програмиране
  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи.
  • Имат формирани умения за самостоятелно търсене на необходимата информация в литературни източници.

 

Професионална реализация

Студентите от тази специалност имат особено добри възможности за продължаване на обучението си в магистърска и докторска степен и последваща реализация като преподаватели и научни работници във висшите училища и научни институти. Същевременно тяхната солидна математическа подготовка ги прави особено подходящите кандидати за специализация в редица приложни области като математическата икономика, когнитивните науки, лингвистиката, биологията, философията и др.

Учебен план